Een vijftiental ITAA-leden hebben op 25 mei als expert deelgenomen aan de ‘Belastingmarathon’ van HLN en VTM Nieuws in Antwerpen. Twaalf uur lang werden belastingbetalers geholpen door door experts van FOD Financiën, vzw Fiscaal Ideaal en het ITAA.  

In twee shifts van zes uur hielpen onze leden de lezers van HLN met als resultaat een paar opmerkelijke verhalen en vooral heel wat besparingen op de belastingbrief.

Ook in Franstalig België hielpen ITAA-leden met het invullen van de belastingaangifte. Deze actie werd op 12 juni georganiseerd door Bel RTL, die een nummer ter beschikking stelde voor luisteraars om vragen te stellen. 

Het ITAA dankt de aanwezige leden voor hun bijdrage en hun inzet gedurende deze infodagen, alsook Bel RTL en DPG Media voor het mogelijk maken van deze acties.  

Het ITAA zal deze deelnames evalueren om het beroep in de toekomst nog meer in te kijker te zetten.

De komende omzetting naar Belgische wetgeving van de Europese Richtlijn (EU) met betrekking tot duurzaamheidsrapportering door ondernemingen (CSRD) opent nieuwe perspectieven voor ITAA-leden.

Accountants en belastingconsulenten zullen steeds vaker gevraagd worden om te helpen met het opstellen van een duurzaamheidsverslag. Daarnaast kunnen zij ook verzocht worden om te helpen bij de attestering of assurance van dat verslag. Bij een attestering levert een 3de partij, extern aan het bedrijf in kwestie, een verificatie van de informatie en de naleving van de toepasselijke regels.
Assurance gaat een stap verder. In dit geval levert een 3de partij ook nog een beoordeling over de gehanteerde processen en controles samen met een uitgebreide verklaring over risico’s en verbeterpunten.

De regels hierover zijn nog niet definitief aangenomen en het Instituut neemt actief deel aan het dialoog. In dit artikel worden de standpunten van het ITAA besproken, die uw belangen als beroepsbeoefenaar zo goed mogelijk behartigen.

Welke wettelijke rol voor ITAA-leden bij duurzaamheidsverslagen?

Het ITAA verdedigt het standpunt dat duurzaamheidsrapportage, attestering en assurance deel gaan uitmaken van de wettelijke opdracht van ITAA-leden. Op die manier is het helder voor iedereen dat ITAA-leden deze taken kunnen en mogen opnemen en wordt dit mee gedekt door de beroepsverzekering.

We pleiten ook voor een pragmatische benadering. Voor het ITAA zou een kmo die niet rechtstreeks onder de CSRD-richtlijn valt, nooit assurance moeten verstrekken over de duurzaamheidsinformatie die deze kmo rapporteert. Een attestering door de vaste accountant of belastingconsulent zou moeten volstaan. Een attestering is minder zwaar en daardoor beter haalbaar voor de Belgische kmo’s en hun ITAA-beroepsbeoefenaar. De attestering zou bijvoorbeeld kunnen gebeuren op grond van de herziene International Standard on Related Services 4400 (ISRS 4400). Deze standaard zou dan door zowel revisoren als onze beroepsgroep gebruikt kunnen worden.

Dit zijn de boodschappen die het ITAA gebracht heeft in het kader van de openbare raadpleging van het IBR en tijdens het dialoog met federale overheidsinstanties.

Rapporteringsstandaarden op maat van de kmo

De Europese duurzaamheidsrapporteringsstandaarden (ESRS) liggen vast voor grote beursgenoteerde bedrijven. Dat is niet het geval voor kmo’s, maar ze zijn wel in volle ontwikkeling. Voor niet-beursgenoteerde kmo’s heeft de European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) een aangepast ontwerp van rapporteringsstandaarden ontwikkeld: de Voluntary sustainability reporting standard for non-listed SMEs (VSME).

We hebben in de publieke consultatie over deze ontwerpstandaarden het volgende standpunt ingenomen: het is essentieel dat de VSME’s werkelijk op maat van kmo’s worden opgesteld en zo eenvoudig mogelijk blijven. Diverse leden van het ITAA, waaronder de Werkgroep Sustainability, hebben ook deelgenomen aan de field test.

Assurancestandaarden op maat van de kmo

Het is mogelijk dat een kmo er vrijwillig voor kiest om toch assurance te vragen over haar duurzaamheidsverslag. In dat geval is het goed dat daar een afgesproken standaard voor is.

Ook hier verdedigt het Instituut het standpunt dat deze standaard zo eenvoudig mogelijk moet zijn, en op maat van kmo’s gemaakt moet worden. Er zijn aangepaste rapporteringsstandaarden in opmaak voor kmo’s, het is dan logisch om ook aangepaste assurance standaarden te ontwikkelen. Vandaar heeft het ITAA afkeurend gereageerd op de openbare raadpleging van het IBR over het Ontwerp Specifieke beroepsnorm voor opdrachten van wettelijke assurance van (geconsolideerde) duurzaamheidsinformatie, waarbij ISSA 5000 (International Standard on Sustainability Assurance) in België wettelijk ingevoerd zou worden als assurance standaard. Ten eerste is deze internationale standaard nog in ontwikkeling. Ten tweede is het te zwaar.

Samen met Europese partners uit de European Federation of Accountants and Auditors for SMES (EFAA) en Accountancy Europe vragen wij dat er Europese normen en standaarden uitgewerkt worden, eerst voor kmo’s en vervolgens voor de grote ondernemingen, volgens het principe think small first.

Wij zijn verheugd om u mee te delen dat het ITAA samen met de Antwerp Management School (AMS) vanaf 9 oktober een masterclass Vermogensplanning voor Accountants en Belastingadviseurs organiseert. Na de succesvolle editie van vorig jaar hebben wij besloten om de samenwerking te verlengen gezien de meerwaarde van de opleiding.
 
Wij zijn ons ervan bewust dat accountants en belastingadviseurs immers meer en meer vragen krijgen over vermogensplanning en de overdracht van familiebedrijven. AMS heeft in dit domein een brede expertise en een ruim netwerk van zowel academische professoren als docenten/experten uit het werkveld. Dit maakt dat ze een perfecte synergie tussen theorie en praktijk kunnen bieden. Dit wordt nog versterkt door geïntegreerde praktijksessies met reële cases, voorbeelden en hands-on oefeningen. Diverse technieken in vermogensplanning komen daardoor op een analytische, heldere en vooral bevattelijke manier aan bod. Binnen de opleiding bieden wij samen met AMS een selectie relevante thema’s aan op maat van uw behoeften. 
 
 

 

Elke editie telt tien opleidingsdagen en bestaat uit een combinatie van seminaries en geïntegreerde praktijksessies. Deze opleiding wordt erkend door het ITAA en bevat 69 lesuren. Per editie laten we maximum 30 deelnemers toe om zoveel mogelijk interactie te kunnen garanderen. We raden je daarom aan zo snel mogelijk in te schrijven.

Meer dan ooit staan de beroepsbeoefenaars van het ITAA de ondernemers bij in een breed scala aan uitdagingen. Vanaf 2024 komt daar een belangrijke verandering in. ITAA-leden zullen nu naast de gebruikelijke financiële vragen steeds vaker vragen krijgen over duurzaamheidsverslagen.

Van richtlijn tot wet

Kreeg u al vragen over duurzaamheidsverslaggeving van uw cliënten, of bent u er al actief mee bezig? Als dit nog niet zo is, zal dit waarschijnlijk spoedig veranderen. Op 6 juli 2024 loopt immers de deadline af voor de omzetting van de Europese Richtlijn (EU) met betrekking tot duurzaamheidsrapportering door ondernemingen (CSRD) naar Belgische regelgeving.

De praktische gevolgen voor de KMO en voor u

Hierdoor zullen grote ondernemingen verplicht moeten rapporteren over duurzaamheid. En dat doorheen hun gehele waardeketen. Bijgevolg zullen zij op hun beurt duurzaamheidsinformatie opvragen bij de vele KMO’s die hun onderaannemers en leveranciers zijn. De vragen kunnen betrekking hebben op meerdere aspecten. Het kan bijvoorbeeld gaan over de productieprocessen (vb. hoeveel energie en water worden daarvoor verbruikt?) tot de leveringen (vb. welke brandstof wordt daarvoor gebruikt?). Deze KMO’s zullen naar u komen met vragen en verzoeken tot bijstand bij het opstellen van deze duurzaamheidsverslagen.

Ook banken zullen steeds vaker duurzaamheidsinformatie opvragen wanneer een ondernemer bijvoorbeeld een krediet aanvraagt. U zal in dat geval niet enkel gevraagd worden om als beroepsbeoefenaar te helpen bij het opstellen van een financieel plan voor het terugbetalen van het krediet, maar ook voor het opstellen van een duurzaamheidsrapportering.

Het ITAA staat u bij met opleidingsmateriaal

Om die duurzaamheidsrapportering van grote ondernemingen te harmoniseren, heeft de Europese Commissie ook standaarden voor duurzaamheidsrapportage goedgekeurd, de zogenaamde European Sustainability Reporting Standards (ESRS). Om u alle noodzakelijke informatie te bezorgen over duurzaamheidsverslaggeving en de bijhorende standaarden, heeft de Raad van het ITAA van 14 mei 2024 besloten om de opleidingsvideo’s en het opleidingsmateriaal van Accountancy Europe over ESRS aan te kopen om dit ter beschikking te stellen van alle leden. Zo kunt u uw cliënten bijstaan met correcte informatie.

Deze vormingen, samen met alle informatie over duurzaamheidsverslaggeving kunt u binnenkort terugvinden op onze website: www.itaa.be/duurzaamheid.

 

Op 6 mei 2024 werd het startschot gegeven voor de eerste online examens op afstand bij het ITAA. Onze kandidaten konden zich vooraf inschrijven voor het bekwaamheidsexamen, wat op het eerste gezicht misschien niet nieuw lijkt. Maar dit keer hoefden de kandidaten zich niet helemaal te verplaatsen naar ons hoofdkantoor in Brussel. Sinds 6 mei kan dit gewoon vanuit een rustige en vertrouwde ruimte naar keuze. We bieden deze mogelijkheid aan omdat we ons bewust zijn van de enorme last en stress die het traject naar Brussel kan veroorzaken.

Opgelet er zijn algemene voorwaarden aan verbonden, die essentieel zijn als je een online examen op afstand wilt afleggen. Zo moeten er bijvoorbeeld twee camera’s worden geïnstalleerd: een die het vooraanzicht in beeld brengt en een andere die achter de kandidaat is geplaatst, gericht op de laptop. Dit is om de integriteit en eerlijkheid van het examenproces te waarborgen. Uiteraard kun je nog steeds een examen op het ITAA afleggen indien je niet aan de algemene voorwaarden kan voldoen.

De medewerkers van de cluster Toegang en Promotie, ook wel de stagedienst genoemd, hebben hun uiterste best gedaan om de kandidaten zo goed mogelijk op afstand te begeleiden via een chatfunctie. Was de camera niet ingeschakeld? Dan konden de kandidaten een chatbericht van een van onze medewerkers verwachten.

De kop is eraf! De eerste sessie zit erop! We hebben niet al te veel technische problemen ervaren, maar we blijven digitale examens evalueren om deze te optimaliseren. Een grote dank aan onze IT-medewerkers en de stagedienst voor hun inzet. We kijken vol ongeduld uit naar de eerste resultaten.

Wil je je volgende examen op afstand afleggen ? Hier vind je meer informatie over de inschrijving en de algemene voorwaarden.

Tot binnenkort.

Sinds de opening van TOW ontvangt het ITAA heel wat meldingen via leden over problemen die het aangifteproces bemoeilijken. Het meest recente overzicht ervan is op het ITAA-portaal beschikbaar via onderstaande knop.  

Een van deze vaststellingen is het feit dat bijlages nog niet beshcikbaar zijn. Hieronder een bericht van de FOD Financien voor wat betreft de aangiftermijn voor belastingplichtigen die een bijlage 276 CJC moeten invullen (Juridische constructie).

Bericht van FOD Financiën:

Belastingplichtigen 

 • oprichters van een juridische constructie in 2023
 • of die een dividend hebben verkregen van een juridische constructie in 2023
 • of die enig ander voordeel hebben verkregen van een juridische constructie in 2023,

moeten bij hun aangifte een bijlage 276 CJC (per juridische constructie) met aanvullende informatie bijvoegen.  

Deze bijlage is verplicht, maar moet nog verder worden uitgewerkt vooraleer ze beschikbaar te stellen in Tax-on-web. Als gevolg hiervan krijgen alle belastingplichtigen die in 2023 (voor het inkomstenjaar 2022) een juridische constructie hebben aangegeven, automatisch 16 oktober 2024 als uiterste termijn om hun aangifte in te dienen. Ze hoeven hiervoor niets te doen.  

Belastingplichtigen die dit jaar voor het eerst een juridische constructie aangeven, kunnen zoals voorzien de specifieke termijn van 16 oktober 2024 aanvragen door het daartoe voorziene vakje in hun online aangifte aan te vinken wanneer ze hun aangifte verzenden.

Als die belastingplichtigen een voorstel van vereenvoudigde aangifte hebben ontvangen, moeten ze een aangifte indienen. Ze kunnen ook de specifieke termijn van 16 oktober 2024 aanvragen. Hiervoor moeten ze vóór 15 juli 2024 telefonisch contact opnemen met hun bevoegde taxatiedienst om een eventuele inkohiering van hun voorstel van vereenvoudigde aangifte vanaf 15 juli tegen te houden.

 

zie ook: https://financien.belgium.be/nl/Actueel

De FOD Financiën heeft beslist de mandaten wat betreft de PB aan te passen nadat het ITAA reeds in het verleden had gevraagd om deze mandaten te rationaliseren en begrijpbaar te maken.

Vanaf 10 juni zal een nieuw mandaattype bestaan: het professioneel mandaat ‘aangifte PB/BNI’.

Dit mandaat kan vanaf dan door een natuurlijke persoon aan een onderming (entiteit-natuurlijke persoon of rechtspersoon) worden uitgereikt.

Belangrijk voor ITAA-leden.

 • Er verandert niets voor bestaande cliënten (bestaande mandaten blijven werken en bestaan)
 • Voor nieuwe (of overgenomen) cliënten zal vanaf 10/6 enkel het nieuwe mandaat ‘aangifte PB-BNI’ aangemaakt kunnen worden
  • Dit zal gelden voor alle handelingen gelinkt aan de PB/BNI
  • Het omvat en vervangt de bestaande mandaten Tax-on-web PB, Tax-on-web BNI en MyMinfin
 • Het ITAA heeft samengewerkt met de FOD Fin en het ITAA-mandatensysteem is gesynchroniseerd en zal werken met dit nieuwe mandaattype. Werk je met de toepassing van ITAA, dan hoef je dus niets speciaals te doen en zal je voor nieuwe klanten vanaf 10 juni de nieuwe mandaten kunnen aanvragen.
 • Bij overdracht van een oud mandaattype naar een andere mandaatnemer zal het nieuwe mandaattype moeten worden uitgereikt door de mandaatgever

De volledige scope van het nieuw mandaattype kunt u hier hanteren.

Het ITAA studentencongres zal dit jaar op 7 november plaatsvinden.  De hoogdag voor alle ITAA-leden is op 8 november. 

Ons team wil zoveel mogelijk onderwijsinstellingen en dienstverleners uit onze sector aan boord krijgen! 

=> Je bent dienstverlener in de sector en je wilt er ook bij zijn als exposant? 

=> Je wenst als onderwijsinstelling de kans bieden aan uw studenten en docenten om de nieuwigheden binnen de sector te ontdekken op Donderdag 7 November?

=> Je wenst als ITAA-lid samen met jouw medewerkers interessante conferenties bij te wonen op Vrijdag 8 november?

 

Maakt u zich zorgen over de verplichting om tegen 2026 over te schakelen naar elektronisch factureren?  Het ITAA organiseert een webinar om uw zorgen over de integratie van gestructureerde e-facturatie en het optimaliseren van data-analyse weg te nemen.

 Patrick Deleu en Philippe Kimpe zullen deze sessie presenteren.

Inschrijven: https://inis.itaa.be/Seminar/88219790

Deze sessie maakt deel uit van het pakket ‘ledenseminars’, dat uit vier delen bestaat. Een registratie geeft je toegang tot vier (live)sessies, die achteraf bekeken kunnen worden, maar voor het einde van het jaar. De eerste sessie heeft al plaatsgevonden, maar is beschikbaar on-demand. De volgende drie sessies kunt u live of on-demand volgen.

Ongeacht het gekozen format heb je altijd de mogelijkheid om jouw vragen over de inhoud voor te leggen aan de spreker. 

Ter herinnering: het ITAA biedt Billtobox, een gebruiksvriendelijke en kant-en-klare oplossing om uw praktijk zo goed mogelijk aan te passen aan de uitdagingen van elektronische facturatie. De oplossing voldoet aan de beroepseisen die door het ITAA zijn vastgelegd. 

Eind mei heeft confrater Etienne Claes het tweede deel van de training ‘onafhankelijke bestuurder’ afgerond voor Accountants – leden van de ‘Orde van Accountants van Marokko’ (OEC) in Casablanca.

34 accountants werden gecertificeerd om onafhankelijk bestuurder van zowel privé- als overheidsbedrijven te worden. In totaal hebben ze 32 uur training gevolgd gemodereerd door vijf lokale sprekers en Dhr. Claes, en op basis van voorbereidende documenten van Philippe Six, die het ITAA-programma heeft opgesteld dankzij de waardevolle input van een werkgroep ITAA-leden.

Een certificaat van deelname, ondertekend door de voorzitter van het ITAA en door de voorzitter van de Marokkaanse Orde van Accountants, Faïçal MEKOUAR, werd uitgereikt aan alle 34 deelnemers in aanwezigheid van hun voorzitter en hun twee voorgangers, Issam EL MAGUIRI en Amine BAAKILI.

De deelnemers en organisatoren zijn gemotiveerd, bekwaam op specifieke gebieden en vertonen een open geest en een warme zin voor gastvrijheid, dat zeer op prijs wordt gesteld!

Het ITAA feliciteert de gecertificeerde collega’s en bedankt de heren Claes en Six en de ITAA-cel Opleidingen. Het onderhouden van goede relaties met onze collega’s over de hele wereld is essentieel voor ITAA en het toont dat de waarden die essentieel zijn voor ons beroep ook in praktijk worden gebracht.

We zijn erg blij om onze uitwisselingen met professionals en OEC Marokko te versterken en willen het hele lokale team bedanken voor de flexibiliteit van de organisatie! In een context van globalisering, is het aannemen van gemeenschappelijke bestuursnormen, in het bijzonder gebaseerd op die van de OESO, een belangrijke voorwaarde voor economische ontwikkeling. Het delen van ervaringen op het gebied van training stelt ons niet alleen in staat om te delen, maar ook om de vormngen van ITAA te verrijken.

Zie ook:

https://oecmaroc.com/

https://ecoactu.ma/certificat-administrateurs/