In zijn arrest van 13.12.2022 in de zaak Test-Aankoop tegen België (verzoek nr. 77039/12) heeft het Europees Hof voor de Rechten van de Mens unaniem geoordeeld dat er sprake was van een schending van artikel 6 (recht op een eerlijk proces) van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens met betrekking tot het beginsel van wapengelijkheid.

In die zaak betwist de verzoekende vereniging Test-Aankoop de neutraliteit van de deskundige die door het Hof van Beroep te Brussel is aangewezen in het kader van een civiele vordering die zij tegen een verzekeringsmaatschappij had ingesteld, waarbij zij verzocht om beëindiging van praktijken die zij discriminerend achtte op grond van de leeftijd van de verzekerden.

Test-Aankoop betoogt met name dat, terwijl zijn zaak aanhangig was bij het Hof van Beroep, in 2009 een partnerschap is gesloten tussen de tegenpartij en een universiteitsinstituut onder leiding van de deskundige aangewezen door het Hof van Beroep. Test-Aankoop beweert een schending te hebben geleden van het beginsel van wapengelijkheid en dus van zijn recht op een eerlijk proces in de procedure die heeft geleid tot de afwijzing van zijn beroep door het hof van beroep.

Het Europees Hof is van oordeel dat het bestaan van dit partnerschap noodzakelijkerwijs had kunnen leiden tot objectief gerechtvaardigde twijfels van verzoekster over de billijkheid van de deskundigenprocedure, en dus de gerechtelijke procedure in zijn geheel. Gezien de aard van de banden tussen de deskundige en de tegenstander van Test-Aankoop, de beslissende impact van het deskundigenrapport op de naar aanleiding van de afwijzing van het verzoek van Test-Aankoop tot afwijking van dat verslag heeft het Gerecht geoordeeld dat de procedure niet in overeenstemming was met het beginsel van wapengelijkheid.

Een juridische samenvatting van deze zaak is beschikbaar in de HUDOC-databank van het Hof .


Wist u dat het ITAA een opleiding voorziet dat toegang geeft tot het register voor gerechtsdeskundigen?

De neutraliteit en alle andere deontologische prinicipes van ITAA-leden en gerechtsdeskundigen zijn natuurlijk onderdeel van de cursus.

Tientallen bezorgde leden schreven ons aan, nu de gevolgen van een KB over gemengde btw-plichtigen duidelijk zijn. Zie ook ITAA-Zine van December 2023. De gevraagde rapportering voor deze specifieke groep blijkt buitenproportioneel. Voor de toekomst, zal het mogelijks mits een nieuwe aanpak in de boekhoudsoftware al een verzwaring zijn in hun administratie.

Maar gezien de gevolgen van het KB ook al gelden voor een periode uit het verleden, is een aanpassing van alle boekhoudprogramma’s onmogelijk en is de gevraagde informatieplicht van het werkelijk gebruik een administratieve rompslomp dat onmogelijk tegen 22/4 kan gebeuren.

Het ITAA trad in gesprek met FOD Fin en het Kabinet van de Minister om op zoek te gaan naar een pragmatische aanpak : ondertussen publiceerde de FOD net dat er voor 2024 een tolerantie wordt voorzien.  

Het ITAA wenst te herhalen dat wettelijke wijzigingen op voorhand met onze sector moeten worden afgetoetst, zeker gezien de gevolgen soms moeilijk in te schatten zijn zoals hier.

We wensen tevens te herhalen dat het hoog tijd is voor minder administratieve lasten. Wij willen meer tijd krijgen om nieuwe wetgeving te kunnen verwerken in onze programma’s en in onze werkwijze. Laat onze bedrijven en hun adviseurs eindelijk de tijd om te ondernemen en te adviseren ipv te rapporteren.


Bericht van de FOD:

BTW-AFTREK VOLGENS HET ALGEMEEN VERHOUDINGSGETAL OF HET WERKELIJK GEBRUIK – TOLERANTIE IN 2024

 

 
Datum:

Sinds 1 januari 2024 moeten gemengde belastingplichtigen die btw aftrekken op basis van het algemeen verhoudingsgetal, jaarlijks het voorlopig en definitief algemeen verhoudingsgetal meedelen bij de periodieke btw-aangifte over:

 • het eerste kwartaal (ten laatste op 20 april), of
 • één van de eerste drie maanden van het lopende kalenderjaar (ten laatste op 20 februari, 20 maart of 20 april).

Sinds 1 januari 2024 moeten gedeeltelijke belastingplichtigen en gemengde belastingplichtigen die het werkelijk gebruik toepassen, jaarlijks bepaalde gegevens meedelen bij de periodieke btw-aangifte over:

 • het eerste kwartaal (ten laatste op 20 april), of
 • één van de eerste drie maanden van het lopende kalenderjaar (ten laatste op 20 februari, 20 maart of 20 april).

Tolerantie in 2024

In principe dienen de betrokken btw-belastingplichtigen de gevraagde informatie ten laatste 20 april 2024 mee te delen (of 20 juni 2024 voor de gemengde belastingplichtigen die het werkelijk gebruik al toepasten op 31 december 2022).

 

Die deadlines worden verschoven naar de uiterlijke indieningsdatum van de periodieke btw-aangifte over:

 • het tweede kwartaal 2024 (uiterlijk 20 juli 2024) of
 • juni 2024 (uiterlijk 20 juli 2024).

Door het uitstel dat tijdens de zomervakantie wordt gegeven, wordt de termijn nog verder verlengd tot 9 augustus 2024 (zowel voor maand- als kwartaalaangevers).

De btw-belastingplichtigen die het werkelijk gebruik toepassen moeten volgende gegevens opnemen in de periodieke btw-aangifte:

 • de opdeling, in procenten, van de aangerekende btw op de handelingen:
  • die uitsluitend gebruikt worden voor de bedrijfsafdeling(en) waarvan de handelingen volledig recht op aftrek verlenen.
  • die uitsluitend gebruikt worden voor de bedrijfsafdeling(en) waarvan de handelingen geen recht op aftrek verlenen.
  • tegelijkertijd worden gebruikt voor beide types bedrijfsafdelingen.
 • het/de bijzondere verhoudingsgetal(len)

Dit vereist de toewijzing van elke inkomende factuur met btw aan één van die sectoren. Dit jaar kunnen de btw-belastingplichtigen deze gegevens op basis van schattingen opnemen in die eerste aangifte. Zij moeten de definitieve cijfers ten laatste meedelen bij de periodieke btw-aangifte over:

 • het derde kwartaal 2024 (ten laatste op 21 oktober 2024), of
 • november 2024 (ten laatste op 20 december 2024).

Als u periodieke btw-aangiften moet indienen, moet u de jaarlijkse opgave van de btw-belastingplichtige afnemers (ook ‘klantenlisting’ genoemd) indienen via Intervat.
Uitzondering: Als u een machtiging hebt gekregen om uw periodieke aangiften op papier in te dienen, mag u uw klantenlisting ook op papier indienen.

Als uw onderneming onderworpen is aan een andere regeling, kunt u uw klantenlisting indienen via Intervat. Indienen op papier is toegestaan, maar in dat geval moet u het formulier aanvragen bij uw bevoegd kantoor en het ingevuld terugsturen naar het scanningscentrum.

Hoe kunt u gemakkelijk uw klantenlisting via Intervat indienen?

Als u uw activiteit hebt stopgezet, moet u uw klantenlisting indienen binnen de drie maanden na het verlies van uw hoedanigheid als btw-belastingplichtige. Opgelet! Als u uw activiteit in 2024 hebt stopgezet, kunt u geen nihil-listing indienen door het daartoe voorziene vak in de periodieke aangifte aan te kruisen.

Er gelden specifieke regels voor de indiening van een klantenlisting bij toetreding, uittreding of na de stopzetting van activiteiten als lid van een btw-eenheid of bij stopzetting of wijziging van activiteiten van de btw-eenheid.
 
Wat moet ik doen als ik geen handelingen heb verricht die op de klantenlisting moeten worden vermeld?

U bent

Wat moet u doen?

een belastingplichtige die periodieke btw-aangiften moet indienen

 • Kruis in de laatste periodieke btw-aangifte van het kalenderjaar het daartoe voorziene vak aan. In dat geval moet u geen klantenlisting indienen.
 • Opmerking: De FOD Financiën neemt, bij wijze van tolerantie, ook de vakjes in aanmerking die zijn aangekruist in de periodieke btw-aangiften van de eerste drie maanden of van het eerste kwartaal van 2024.
 • Of dien een nihil-listing in.

een belastingplichtige onderworpen aan de landbouwregeling

Dien een nihil-listing in.

een belastingplichtige onderworpen aan de vrijstellingsregeling

U moet niet langer een nihil-listing indienen.

lid van een btw-eenheid die periodieke btw-aangiften moet indienen

Dien een nihil-listing in.

een andere belastingplichtige

Informeer schriftelijk uw bevoegd kantoor.

Hoe een nihil-listing indienen via Intervat?

View article…

UPDATE 12/04/2024: FOD Financiën laat ons weten dat de beschrijving van de rollen werd aangepast. 

UPDATE 04/04/2024: OPGELET: de beschrijving van de rollen in de applicatie eGov is niet correct. Het ITAA vroeg dat dit snel aangepast zou worden. Hieronder een screenshot van de correcte rol met incorrecte beschrijving.  Het ITAA eist, zoals altijd, dat dergelijke wijzigingen VOORDIEN met gebruikers worden afgetoetst 

Sinds het wegvallen van de commerciële certificaten is het inloggen in de applicatie FINPROF veranderd.  Het ITAA merkt wel via de servicedesk dat er heel wat onduidelijkheid blijft bestaan ronde deze nieuwe methode, vandaar deze poging tot verduidelijking.

Om aangiftes FINPROF voor cliënten in te dienen is het nu noodzakelijk om via het eGov Rollenbeheer medewerkers de rollen “FOD Fin Mandaatuitvoerder + Mandaatuitvoerder Finprof” toe te kennen. Opgelet deze rol moet u van u eigen belastingadvies of accountancy onderneming krijgen, u krijgt natuurlijk best niet het rol van uw cliënt. Houders van deze rol kunnen niet de eigen Finprof aangiftes van het kantoor inkijken, daarvoor is de rol “Finprof eigen onderneming” nodig. 

Dit werd door FOD Financien ook via een update op de website van Finprof kenbaar gemaakt. De FOD stelde eind januari deze handleiding ter beschikking. 

Zie ook de pagina van de Finprof mandaten voor de interactie tussen Finprof rollen (toekenning binnen een onderneming) en mandaten (toekenning aan een 3de).

Uit de feedback van leden merkte het ITAA dat ook zaakvoerders en zelfs eenmanszaken zichzelf de rol “Finprof Thirdparty” moeten toekennen voor hun eigen onderneming, dit is volgens het ITAA onnodige overlast. Het ITAA verzoekt de FOD dus ook om zaakvoerders zo snel mogelijk standaard houders van deze rol te maken.

Dank aan de leden die hebben bijgedragen aan dit artikel. 

Net als veel ITAA-leden die gebruiksproblemen bij ons hebben gemeld, heeft u misschien vastgesteld dat het nu mogelijk is om een bezwaar in te dienen via MyFinality, een applicatie die is opgenomen in het MyMinfin-portaal.

Gezien de vele berichten die via de ITAA-servicedesk binnenkomen, heeft de FOD ermee ingestemd om meer informatie te publiceren voor de mandatarissen, ITAA-leden. De verduidelijkingen van de FOD vindt u hieronder en natuurlijk ook rechtstreeks op de website van de FOD .

Het ITAA onderlijnt dat het van essentieel belang is om de betrokken gebruikers (hier: ITAA-leden) te raadplegen vóór elke ontwikkeling van portalen voor overheidsdiensten. Dit om ervoor te zorgen dat de digitalisering echt de doelstelling van vereenvoudiging bereikt. Hoe eerder gebruikers op de hoogte worden gebracht van nieuwe functies, hoe beter de adoptie zal zijn, en dus de ook vooruitgang die de overheidsdienst verwacht.

De ITAA-teams danken de FOD-teams voor deze verduidelijking en zullen hun rol blijven spelen in het bevorderen van communicatie en vereenvoudiging in de driehoeksverhouding tussen belastingplichtigen, mandatarissen en overheidsdiensten.

——– 

Bezwaar via MyMinFin

Als mandataris kunt u in naam van uw klanten een bezwaar indienen via MyMinfin. U kunt ook de voortgang van het bezwaar opvolgen en uw reeds ingediende bewaren raadplegen.

Dien uw bezwaar online in 

Voor welke materies?

U kunt online een bezwaar indienen voor de volgende materies:

 • inkomstenbelasting + bijbehorende boetes
  • personenbelasting (PB)
  • belasting niet-inwoners – natuurlijke personen (BNI-np)
  • vennootschapsbelasting (VenB)
  • belasting niet-inwoners – vennootschappen (BNI-ven)
 • btw + btw-boete

Met welk mandaat?

U moet een actief mandaat ‘Geschillen’ en de rol ‘Mandaatuitvoerder MyMinfinLitigations’ hebben om toegang te krijgen tot het MyMinfin-dossier van uw klant.

Meer informatie over het mandaat Geschillen voor uw klanten ‘particulieren’

Meer informatie over het mandaat Geschillen voor uw klanten ‘ondernemingen’ 

Hoe online een bezwaar indienen?

Log in op MyMinfin(externe link) in naam van uw klant.

In ‘Mijn aangifte’, onder ‘Een bezwaarschrift indienen en raadplegen’, kunt u:

 • een nieuw bezwaar indienen,
 • reeds ingediende bezwaren raadplegen.

 Bekijk de video’s

Een bezwaar indienen of raadplegen in MyMinfin – Deel 1 – Inloggen en de juiste cliënt kiezen
Een bezwaar indienen of raadplegen in MyMinfin – Deel 2 – Een bezwaarschrift invullen en indienen
Een bezwaar indienen of raadplegen in MyMinfin – Deel 3 – Een bezwaarschrift consulteren na indiening
Een bezwaar indienen of raadplegen in MyMinfin – Volledige video

Het ITAA nodigt u uit op 17 april 2024 om 13u op de conferentie van ETAF, een van de EU organisaties waarvan we lid zijn.

ETAF zet zich in om de belangen van ITAA-leden ook op EU-niveau te behartigen. Ook daar is er natuurlijk drang naar vereenvoudiging. Onze voorzitter krijgt de opportuniteit om dit in een paneldebat duidelijk te stellen. 

Het volledige programma vindt u hieronder. De conferentie is ook live te volgen. Voertaal is het engels, ETAF voorziet live vertaling in het Duits en Roemeens. 

Invitation - ETAF Conference

Towards a simpler, rationalised and future-proof EU tax system

Programme:

13:00 – Welcome coffee

13:30 – Introductory speech and presentation of ETAF manifesto by ETAF President, Philippe Arraou

13:45 Panel discussion 1: Which tax policies under the next European Commission?

14:55 Panel discussion 2: Future perspectives for the tax advisers in the EU

15:55 – Concluding remarks by Philippe Arraou

16:00 – Small reception

Confirmed speakers:

 • Benjamin Angel, Director Direct taxation, Tax coordination, Economic analysis and Evaluation at the DG TAXUD of the European Commission
 • Panayiotis Nicolaides, Director of Research of the EU Tax Observatory
 • Sean Bray, Director of European Policy of Tax Foundation Europe
 • Bart Van Coile, President of the Belgian Institute for Tax Advisors and Accountants (ITAA)
 • Florin Toma, Expert accountant and Member of the Body of Expert and Licensed Accountants of Romania (CECCAR)
 • Elodie Lamer, Tax journalist at Tax Notes

More speakers to be announced soon!

With the EU elections coming up, it is the perfect time to engage in a collective reflection on the future of the EU tax system. 

Due to their proximity with companies, tax advisers find themselves at the epicentre of the regulatory landscape. When they are not themselves in charge of the filing obligations resulting from EU law, they help businesses navigate the complexities of EU tax legislation. In recent years, EU tax proposals have been issued at an incredible speed and the EU tax system has become highly complex. At the same time, these legislations generate an always higher reporting burden for taxpayers and tax authorities, which sometimes comes at the cost of efficiency.

This conference will bring together tax experts and EU officials to explore what the tax policies under the next European Commission should look like, as well as the future perspectives for tax advisers in the European Union.

On this occasion, ETAF will also present its manifesto for the EU elections outlining several core demands to the next European Parliament and European Commission to ensure that the EU tax system is simpler, rationalised and future-proof.

Het ITAA nodigt je graag uit voor de eerste “Hard talk – MIB” die zal plaatsvinden in de lokalen van Bowling Stones Wemmel op donderdag 23 mei 2024, van 17.30 tot 20.00 uur. Dit is een initiatief van de cel “Members in Business” van het Instituut. Voorbehouden aan MIB’s, de opleiding is gratis en in het Engels.

 Goed om te weten:

Wat is een MIB? Een Lid van het ITAA (werknemer, ambtenaar of zelfstandige) dat niet in een kantoor werkt, maar dat werkzaam is voor één enkele speler uit de profit- en non-profitsector en zijn/haar functie uitsluitend uitoefent volgens de eigen procedures van die speler.

 • Taal: Engels
 • 2 uur en 15 minuten opleiding (categorie A)
 • Gratis inschrijving (no-show fee: 30 euro)
 • Opleiding gereserveerd voor “MIB”
 • Maximaal 45 deelnemers
 • On site (Bowling Stones Wemmel)

 

Topic of the day: Artificial Intelligence for Finance

(English will the language used)

 • Agenda :
 • 17:30 Welcome & Coffee
 • 17:45 Introduction on MIB concept and ITAA concerns, Aurore Mons delle Roche and Virginie Silia, members of the MIB cell at ITAA
 • 17:55 Concept of Hard talk, Xavier Cloquet, member of the MIB cell at ITAA
 • 18:05 Key note: Artificial Intelligence for Finance, Amir Krifa, AI Lead at EY for Financial Services
 • 19:00 Break-out sessions in groups
 • 19:35 What is next?, Xavier Cloquet, member of the MIB cell at ITAA

FOD Fin meldde op 15 maart 2024 het volgende: https://finances.belgium.be/nl/Actueel/bericht-aan-de-schuldenaars-van-de-bedrijfsvoorheffing-0

Op 19 maart 2024 zal in het Belgisch Staatsblad het koninklijk besluit van 11 maart 2024 tot wijziging van de bedrijfsvoorheffing worden gepubliceerd. Dit besluit bevat onder meer enkele belangrijke wijzigingen aan de toepassingsregels van bijlage III.

Arbeidsongevallen:

Vanaf 1 januari 2024 zijn de uitkeringen ingevolge een arbeidsongeval, een ongeval op de weg naar of van het werk of een beroepsziekte die door een werkgever die onderworpen is aan de wet van 3 juli 1967 betreffende de preventie van of de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector of door zijn tussenkomst worden betaald of toegekend aan een verkrijger waarop de voormelde wet van toepassing is, aan de bedrijfsvoorheffing onderworpen volgens de regels vastgelegd in de nummers 35 tot 50, met uitzondering van nr. 47, waarbij desgevallend rekening wordt gehouden met het totale bedrag van de gewone bezoldigingen en de beoogde uitkeringen (nieuwe 5° in nr. 78.3.4.).

Werkbonus:

Vanaf 1 april 2024 bedraagt de vermindering van de bedrijfsvoorheffing op de bezoldigingen van werknemers en bedrijfsleiders met een laag inkomen die recht hebben op de werkbonus :

33,14 pct. van het bedrag van het luik A van de werkbonus dat daadwerkelijk is verleend met toepassing van artikel 2, § 1/1, van de wet van 20 december 1999 tot toekenning van een werkbonus aan werknemers met lage lonen en van andere verminderingen van de persoonlijke bijdragen van sociale zekerheid;

52,54 pct. van het bedrag van het luik B van de werkbonus dat daadwerkelijk is verleend met toepassing van artikel 2, § 1/2, van de voormelde wet van 20 december 1999 (wijziging van nr. 46.2.).

Sporters

Ten slotte is de situatie van 24-jarige sporters, die over het hoofd gezien werd, opnieuw opgenomen in bijlage III (wijziging van nrs. 140 en 144.2.).

 

Met de wet van 28 december 2023 houdende diverse fiscale bepalingen (Belgisch Staatsblad van 29 december 2023 – editie 2) zijn belangrijke wijzigingen aangebracht aan het Wetboek der successierechten (W. Succ.), waaronder enkele die een belangrijke invloed hebben op de taks tot vergoeding der successierechten.

De wet van 28 december 2023 vervolledigt o.a. artikel 150, tweede lid, W.Succ. met de bepalingen 6° tot 15° die een gedeeltelijke vrijstelling invoeren van 62,30 percent op de waarde van de bezittingen van bepaalde types belastingplichtigen met betrekking tot specifieke sectoren.

De datum van indiening van de aangifte met de opgave van de toestand en waarde van de bezittingen op 1 januari 2024 valt op 2 april 2024 (vóór 12 uur) (de uiterste indieningsdatum valt normaal op 31 maart doch wordt verlengd tot de eerstvolgende openingsdag van de kantoren Rechtszekerheid na die datum wanneer 31 maart op een zaterdag, zondag (wat het geval is voor 31 maart 2024) of wettelijke feestdag (1 april 2024 is een wettelijke feestdag) valt). Die periode kan voor complexe situaties onvoldoende zijn om de aangifte in te dienen.

In het bijzonder kan deze situatie ontstaan bij de toepassing van de gedetailleerde uiteenzetting in de BTW-commentaar (Boek II, hoofdstuk 9, afdelingen 6 tot 11 en afdeling 16) met betrekking tot de nieuwe bepalingen opgenomen in artikel 150, tweede lid, 6° en 7°, W. Succ., waaronder de belastingplichtigen van de gezondheidszorgsector (art. 44, § 2, 1°, Btw-Wetboek), van de sector voor de bescherming van kinderen en jongeren en voor maatschappelijk werk (art. 44, § 2, 2°, Btw-Wetboek), van de sportsector (art. 44, § 2, 3°, Btw-Wetboek), van de onderwijssector (art. 44, § 2, 4°, a), Btw-Wetboek) en van de culturele sector (art. 44, § 2, 9°, Btw-Wetboek).

Rekening houdende met wat voorafgaat kan, na uitdrukkelijk verzoek door de geviseerde belastingplichtigen bedoeld in artikel 150, tweede lid, 6° tot 15° van het Wetboek der successierechten, voor het aanslagjaar 2024, die nog geen aangifte met de opgave van de toestand en waarde van de bezittingen voor dit aanslagjaar hebben ingediend, een individueel uitstel van indieningstermijn voor de aangifte inzake de jaarlijkse taks tot vergoeding der successierechten verleend worden tot ten laatste 31 mei 2024 (zonder aanrekening van boete wegens laattijdige indiening of verwijlintresten wegens laattijdige betaling).

Dit verzoek tot uitstel dient gemotiveerd te worden met het artikel van het W.Succ. dat van toepassing is op de belastingplichtige en ingediend te worden bij het desbetreffende kantoor van de Administratie Rechtszekerheid bevoegd voor het ambtsgebied waar de zetel van die belastingplichtige gelegen is (meer bepaald het kantoor Rechtszekerheid alwaar de aangifte moet worden ingediend) tegen ten laatste 2 april 2024 (met uiterlijke ontvangst van het verzoek op het bevoegde kantoor die dag).

Verzoeken tot uitstel waarvoor er geen terechte twijfel kan bestaan omtrent de al dan niet toepassing van artikel 150, tweede lid, 6° tot 15° van het Wetboek der successierechten zullen niet worden ingewilligd.

Wordt een verzoek ingediend door een lasthebber van een belastingplichtige, dan dient deze lasthebber op straffe van onontvankelijkheid een schriftelijk bewijs van een geldige en in bijzondere woorden uitgedrukte lastgeving hiertoe (tussen de geviseerde belastingplichtige en de gemandateerde) bij te voegen aan zijn aanvraag.

De beslissing wordt gecommuniceerd via een schrijven dat zal worden verstuurd naar de MyMinfin (rubriek “Mijn documenten”) van de belastingplichtige, hetzij per gewone (niet-aangetekende) post (in het bijzonder wanneer de MyMinfin en de eBox van de belastingplichtige niet is geactiveerd) aan de belastingplichtige. Ingeval van een ontvankelijk bevonden verzoek ingediend door een lasthebber wordt de beslissing zowel aan de belastingplichtige als aan zijn lasthebber verzonden.

Ingeval het uitstel tot uiterlijk 31 mei 2024 (12 uur in de namiddag) wordt ingewilligd, moet de aangifte uiterlijk op dat tijdstip worden ingediend, evenals moet uiterlijk op dat tijdstip het bevoegde kantoor Rechtszekerheid de verschuldigde rechten op zijn kantoorrekening hebben ontvangen.

Wordt de verlenging daarentegen niet ingewilligd, dan dient de belastingplichtige zo snel mogelijk een aangifte in te dienen en de verschuldigde rechten te betalen.

Let wel dat de laattijdige aangifte of laattijdige betaling van de verschuldigde rechten aanleiding geeft tot het verschuldigd zijn van een geldboete en/of verwijlintresten.

Hoe de aangifte moet worden ingediend is identiek als voor het geval waarbij de aangifte tegen uiterlijk 2 april 2024 (12 uur) zou moeten zijn ingediend (meer informatie over hoe aangifte indienen).

Heeft u hierover nog een vraag, dan kunt u contact met ons opnemen.


View article…