Op deze website vindt u een overzicht van de nieuwe sancties die de Europese Unie op 18 december heeft getroffen in verband met de situatie in Oekraïne. 

De caféhouders en kleine caféhouders (F04 – F24) die het btw-forfait toepassen, moeten voor de berekening van de btw gebruik maken van coëfficiënten en cijfers die zijn opgenomen in het koninklijk besluit nr. 2bis van 15 mei 2022, gewijzigd met ingang van 1 januari 2023 door het koninklijk besluit van 17 december 2023.

De nieuwe coëfficiënten en cijfers werden al aangekondigd in het bericht van 30 maart 2023.

 • Daarom moet de aangifte van het eerste kwartaal van 2024 (in te dienen uiterlijk 22 april 2024) van caféhouders en kleine caféhouders die het btw-forfait toepassen:
 • rekening houden met de nieuwe coëfficiënten  en cijfers van de forfaitaire grondslagen van aanslag,
  als nodig,  de regularisatie van de verschuldigde btw van 1 of meerdere vorige kwartalen bevatten (voor de aangiften van het eerste tot en met het vierde kwartaal van 2023 waarin de oude coëfficiënten nog werden toegepast).
   

FOD Financien lanceerde zopas een nieuwsbrief dat een selectie maakt van de recentste inhoud van hun databank Fisconetplus.

Volgens een mededeling die door de FOD Financiën werd verspreid, werden er 20.795 entiteiten uit de Kruispuntbank van Ondernemingen doorgehaald omdat ze hun antiwitwasverplichtingen op grond van de UBO-regelgeving niet waren nagekomen.

Vennootschappen en verenigingen worden automatisch doorgehaald in de volgende gevallen:

 • verzuim om informatie over de uiteindelijke begunstigden door te geven aan het UBO-register en publicaties te doen in het Belgisch Staatsblad tijdens de laatste zeven jaar;
 • niet-naleving van de verplichting om informatie over de effectieve begunstigden aan het UBO-register door te geven binnen 60 dagen nadat een administratieve boete werd opgelegd;
 • niet-naleving van de verplichting om de uiteindelijke begunstigden jaarlijks te actualiseren in het UBO-register.

Hoewel de doorhaling een zuiver administratief karakter hebben, is ze niet zonder gevolgen. De betrokken entiteiten kunnen blijven bestaan, maar hun activiteiten en hun betrekkingen met derden, met name banken, kunnen beperkt of zelfs volledig onderbroken worden.

Als u vragen hebt over het UBO-register, is het altijd nuttig de FAQ’s UBO-register van de Thesaurie te raadplegen: https://financien.belgium.be/sites/default/files/thesaurie/ubo/20220425_FAQ_UBO_NL.pdf

De laatst bijgewerkte versie dateert van 9 november 2023.

Om het leven met de UBO-regelgeving makkelijker te maken, ontwikkelde het ITAA in samenwerking met de notarissen het aandelenregister eStox, dat bijzonder nuttig is voor accountants en belastingadviseurs omdat de tool gekoppeld is aan het UBO-register.

Wanneer de automatische verwerking geactiveerd is, worden alle wijzigingen van aandeelhouders met een UBO-verplichting onmiddellijk opgenomen in het UBO-register. Bovendien kunt u via eStox de jaarlijkse herbevestiging regelen en geldt een UBO-inschrijving via de applicatie als bewijsstuk op zich. Aangezien eStox als een authentieke bron wordt beschouwd, hoeven vennootschappen met een eStox-register waarvoor u vanaf eStox de registratie in het UBO-register hebt gedaan, geen bewijsstukken of andere documenten meer te uploaden. eStox is voldoende.

Alle leden van het ITAA hebben via het ITAA-portaal toegang tot eStox;

Stap 1: meld u aan op het ITAA-portaal.
Stap 2: gebruik uw e-mailadres dat u aan het instituut hebt meegedeeld en uw wachtwoord. 
Stap 3: klik in uw portaal op e-Stox

Interne en externe leden kunnen zowel in eigen naam inloggen als in naam van een kantoor dat lid is van het instituut. De hoofdcontactpersoon van een kantoor duidt via het portaal aan wie mag inloggen in naam van het kantoor.

Externe stagiairs kunnen inloggen in naam van hun btw-nummer natuurlijke persoon of via een kantoor dat lid is van het instituut.

Interne stagiairs en medewerkers van het kantoor kunnen enkel inloggen in naam van het kantoor dat lid is van het instituut.

Let wel: De toegang via itsme is voorbehouden voor klanten en derde partijen Zowel leden als medewerkers van kantoren die lid zijn van het Instituut, dienen in te loggen via het ITAA-portaal.

Hebt u nog vragen? Wenst u meer informatie?
Stel uw vragen via servicedesk@itaa.be.

Meer informatie:
eStox: automatisch gelinkt met het rijksregister
eStox facturatiegids
eStox is authentieke bron voor het UBO-register
Toegang tot eStox
Uw cliënt wijzigt het UBO-register zonder u als raadgever daarover in te lichten!

 

 

Van conflictmodel naar samenwerkingsmodel


De moeizame weg naar taxificatie & een fiscaal charter.


Het ITAA is partner van het Juriwise congres op 26/3.

Taxificatie of meer bepaald het opstellen van een fiscaal charter en gedragscode inzake wederzijds respect en professionalisme tussen fiscale controlediensten en ondernemers, is meer dan ooit brandend actueel. Zeker in correlatie met de fiscale controles en de fraudebestrijdingsprocedures een ruimere denkoefening die dient gemaakt te worden. Dit congres wil naast een eye-opener en huidige stand van zaken, ook de nodige voorstellen lanceren om de taxificatie eindelijk concreet te realiseren.
Het congres richt zich tot de professional die met deze materie in aanraking komt: tax advisors, accountants, advocaten, gerechtsdeurwaarders, fiscaal magistraten, fiscale ambtenaren, …

€50 korting voor ITAA-leden 

Samengevat

 

Deze update was gericht op de volgende functies:

 • Verbetering van de eStox startpagina: om een beter overzicht te hebben van uw registers, is de standaardweergave een lijst geworden. De laatst geopende registers verschijnen standaard bovenaan en de belangrijkste informatie met betrekking tot UBO werd toegevoegd.
 • De belangrijkste informatie met betrekking tot UBO werd ook toegevoegd aan de lijst met registers die u kan downloaden.
 • De lay-out van het scherm ‘Notificatievoorkeuren’ werd geoptimaliseerd zodat u per notificatietype een ander algemeen e-mailadres kunt invoeren, indien gewenst.
 • Nieuwe mogelijkheid: toegang tot een register voor een notariskantoor, ook als het geen gebruik maakt van eStox. Dit kantoor zal op de hoogte gebracht worden van hun nieuwe toegang.
 • De lay-out van het scherm “Samenwerkingsovereenkomst” werd verbeterd door een downloadknop toe te voegen zodat u duidelijk ziet waar u dient te klikken om het contract in de gewenste taal te downloaden. Voor de rest is de werking precies hetzelfde als uitgelegd in de release note v1.28.

De uiterlijke indieningsdatum voor uw verslag permanente vorming 2023 is 28/02/2024 (zie Norm permanente vorming). Het indienen van dit verslag dient u te doen via het elektronisch platform permanente vorming dat u kan terugvinden in het ITAA-portaal.

Kijk uw vormingsactiviteiten na

Vanaf 01/07/2022 werden de erkende vormingsoperatoren en organisatoren van erkende vormingsactiviteiten verplicht om uw aanwezigheden aan hun vormingen rechtstreeks op te laden in uw lijst van gevolgde vormingsactiviteiten.

Wij raden u aan alle vormingen na te kijken in deze lijst en indien nodig zelf verder aan te vullen en het aanwezigheidsattest op te laden. Controleer ook nog uw overzicht van gevolgde vormingsactiviteiten op dubbele ingaven (zowel door uzelf als door de erkende vormingsoperator). Verwijder desgevallend de door uzelf ingediende vorming indien deze dubbel is met de registratie van de erkende vormingsoperator. Het kan zijn dat wanneer u een uitgestelde vorming heeft gevolgd, de datum niet overeenstemt met de aanwezigheden van de vormingsoperator, maar zolang dit in hetzelfde jaar valt, dient dit niet te worden aangepast.

 

Hebt u voldoende uren permanente vorming in 2023?

Na de vervollediging van de vormingsactiviteiten kan u via de speedometers snel nagaan of u voldoende uren permanente vorming heeft in 2023. Dit ziet er als volgt uit in het platform (onderstaand = een voorbeeld):


Valideer uw elektronisch jaarverslag

Valideer vervolgens uw uren voor 2023, dit dient jaarlijks uiterlijk tegen 28/2 te gebeuren. Ga daarvoor naar ‘Jaarverslagen’ in het platform en kies ‘2023’ om te valideren (onderstaand = een voorbeeld).


Hieronder lijsten wij nog een paar aandachtspunten in het kort op aangaande de te volgen permanente vorming in 2023 en voor de driejarige periode 2021-2022-2023:

1.     Aantal verplichte vormingsuren:

–       Minimum 20u in 2023

–       Minimum 70% van de uren 2023 dienen onder categorie A te vallen

–       Minimum 120u/3 jaar

2.     Vormingsactiviteiten die u zelf nog dient aan te vullen in uw jaarverslag:

1.  Doceren aan een erkende instelling die diploma’s of titels afleveren: 2u permanente vorming categorie A per gegeven uur – max. 30u/kalenderjaar
(Opgelet, spreken voor bijvoorbeeld een erkende vormingsoperator of het ITAA geeft recht op hetzelfde aantal uren als de deelnemers, ook voor webinars)

2.   Opstellen van publicaties: 2u permanente vorming cat. A per 3000 tekens – max. 30u/kalenderjaar

3.   Max. 30u categorie A/jaar voor 1. en 2. samen (dit dient u zelf toe te passen)

4.  Meewerken aan Commissies, Cellen en werkgroepen van het ITAA of een internationale organisatie waar ITAA lid van is: permanente vorming categorie B

Ga ook na of u wel degelijk uw jaarverslagen voor de kalenderjaren 2021 en 2022 heeft gevalideerd. Mocht dit niet het geval zijn, dan dient u dit dringend te doen om alsnog in orde te zijn met de bepalingen opgenomen in de norm permanente vorming. De validatie van het jaarverslagen voor de kalenderjaren 2021 en 2022 dient op dezelfde manier te gebeuren als 2023.

Wenst u meer informatie over het indienen van uw jaarverslag permanente vorming?

Om u te helpen bij het invullen van uw verslag op het nieuwe platform permanente vorming werden een aantal instructievideo’s opgenomen: Klik op “handleiding” (instructievideo waarin de stappen voor het correct indienen van uw jaarverslag van A tot Z wordt uitgelegd).

Bevatten de instructievideo’s geen antwoord op jouw specifieke vraag? Dan kan je gebruik maken van een ticketsysteem voor uw vragen betreffende permanente vorming. Stuur daartoe een mail naar pvfc@itaa.be.

Tenslotte wensen we nog te onderlijnen dat het Instituut niet bij machte is om enige vrijstelling te geven op de wettelijke verplichting tot het volgen van permanente vorming (art.39 van de wet van 17 maart 2019 betreffende de beroepen van accountant en belastingadviseur), ongeacht uw leeftijd, hoedanigheid, functie of verblijfplaats.

Zijn er gegronde redenen waarom u niet aan deze verplichting in 2023 heeft kunnen voldoen, bv. wegens een langdurige ziekte, informeer ons hierover en bezorg ons alvast de nodige documenten, bv. een medisch attest met vermelding van de gedekte periode (pvfc@itaa.be). De Cel permanente vorming zal uw dossier behandelen en eventueel bijkomende informatie opvragen om uw dossier te vervolledigen.

 

Het ITAA heeft een opleidingsprogramma opgesteld voor de economische beroepen inzake de juridische kennis voor gerechtsdeskundigen overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 30 maart 2018. Het programma is goedgekeurd door de FOD Justitie, en, indien u de evaluatietest met succes  afrondt, zal u het getuigschrift behalen dat vereist is om de inschrijving in het nationaal register van gerechtsdeskundigen aan te vragen.

Opleidingsprogramma van 36 uur
 

Het Koninklijk Besluit voorziet in een opleidingsprogramma van 36 uur, met 6 modules :

1.     Rechterlijke organisatie, algemene principes van burgerlijk procesrecht, algemene principes van het bewijsrecht en de bewijsmiddelen in burgerlijke zaken (6 uren);
2.     Algemene principes van strafprocesrecht, algemene principes van bewijsrecht in strafzaken en vooronderzoek in strafzaken (6 uren);
3.     Minnelijk en gerechtelijk deskundigenonderzoek, arbitrage en bemiddeling. Het nationaal register voor gerechtsdeskundigen (4 uren);
4.     Aanstelling van de deskundige, verloop van het onderzoek en het verslag in burgerlijke zaken, tussenkomst van de rechter, erelonen en kosten in burgerlijke zaken (10 uren);
5.     Aanstelling van de gerechtsdeskundige, verloop van het onderzoek en verslag in strafzaken, wettelijke vergoeding en tarifering van prestaties in strafzaken (6 uren);
6.     Aansprakelijkheid, verzekering en deontologie van de gerechtsdeskundige (4 uren).

De volgende opleidingen van module 4 zullen alleen ter plaatse georganiseerd worden: “Praktijk van deskundig onderzoek in burgerlijke zaken: wettelijke kader, opdracht, stappen van het dossier”, “Praktijk van deskundig onderzoek in burgerlijke zaken: opstellen van het verslag, ereloon en praktische voorbeelden” en “Praktische oefeningen en correctie van deskundigenverslagen” !

De andere modules zijn in de vorm van webinars beschikbaar die op elk moment tijdens de geplande periode kunnen worden bekeken en de mogelijkheid bieden om vragen aan de spreker te stellen. Deelnemers krijgen ook de mogelijkheid om deel te nemen aan online vraag- en antwoordsessies.

Voor het gedetailleerde opleidingsprogramma dat door het ITAA wordt aangeboden klik hier.

Voor een goed begrip van de onderwerpen die in de verschillende opleidingen aan bod komen, is het sterk aanbevolen de webinars in volgorde van nummering [1 tot 20] te bekijken.  Het is mogelijk een webinar te onderbreken en op een later tijdstip verder te kijken. Het is ook mogelijk om het verschillende keren te bekijken. Het gebruik is strikt persoonlijk.

Personen die het bewijs leveren van hun juridische kennis door middel van het bezit van een diploma waarvan kan worden aangetoond dat de inhoud gelijkwaardig is of door middel van een bewijs van het hebben gevolgd van een gelijkwaardige opleiding, kunnen voor bepaalde onderwerpen vrijstelling krijgen.  Zij moeten echter voor alle vakken de evaluatietest afleggen.  Betrokkenen kunnen meer informatie krijgen door contact op te nemen me education@itaa.be.

Elke deelnemer ontvangt via elektronische links de relevante uittreksels uit de verschillende Codes, de PowerPointpresentaties van de verschillende opleidingen en de praktische oefeningen.  Bij registratie ontvangt elke deelnemer per post een exemplaar van het boek “Gerechtsdeskundigen – Handboek juridische opleiding”, 3de editie, die Keure, 2023, 360 blz.).

Als je niet de hele opleiding wilt volgen, maar slechts één of meer modules, neem dan contact met ons op via het volgende adres: education@itaa.be.

PRAKTISCH
 • Beschikbaarheid van de opleiding
  De opleiding is voorbehouden aan gerechtsdeskundigen

  vanaf 01.02.2024 tot 20.11.2024

 • Uiterste inschrijvingsdatum  
  09.05.2024

 • Sessie alleen ter plaatse
   31.05.2024
   11:00 tot 13:00 en 14:00 tot 18:00 (lunch wordt voorzien op het Instituut)

 • Vraag- en antwoordsessies (2 momenten via teams)
  De specifieke datum zal op een later tijdstip worden meegedeeld.

 • Plaats en datum van de evaluatietest
  De evaluatietest vindt alleen plaats in de lokalen van het ITAA/IBR (6de verdieping), E. Jacqmainlaan 135, 1000 Brussel:

  Of 10.06.2024, van 9:00 tot 12:00 voor de evaluatietest,
  en 24.06.2024, van 9:00 tot 12:00 voor de herkansing
  In dit geval worden de aanwezigheden nagekeken op 06.06.2024. U hebt tot 05.06.2024 om de webinars te bekijken.

  Of 25.11.2024, van 9:00 tot 12:00, voor de evaluatietest
  en 09.12.2024, van 9:00 tot 12:00, voor de herkansing
  De aanwezigheden worden nagekeken op 21.11.2024. U hebt tot 20.11.2024 om de webinars  te bekijken.

 • Permanente vorming
  Aangezien de webinars op uitgestelde basis beschikbaar zijn, zullen de uren permanente vorming die overeenkomen met een vormingsactiviteit van categorie A of categorie B pas na het afsluiten van de webinars (20 november 2024) worden opgeladen op het platform permanente vorming, zelfs als u het webinar vóór die datum hebt bekeken.

 • Prijs
  1600 €

 • Subsidies
  Vlaams Gewest – Kmo-portefeuille – registratienummer ITAA: DV.O241925
  Vraag kmop aan ten laatste 14 dagen na de dag waarop u zich inschreef
  Thema : “beroepsspecifieke competenties”

 • Algemene voorwaarden
  Lees de afspraken over het volgen van seminars, betalen, annuleren, vormingsattest en zo meer in de algemene voorwaarden.

 • Inschrijven
  ITAA-leden: ga naar ITAA-portaal, blok opleidingen (https://portal.itaa.be/) en klik bovenaan de lijst met opleidingen open om uw keuze te maken


  IBR-leden
  : via de website van het IBR waar ze een link vinden naar CheckMarket om zich in te schrijven.

Als u vragen heeft over de opleiding of uw inschrijving,
vindt u de antwoorden in de FAQ’s op https://itaa-servicedesk.freshdesk.com/nl/support/home onder de rubriek “Opleiding”
en de Cel Opleidingen staat tot uw beschikking via education@itaa.be
Indien u ontevreden bent over onze diensten, laat het ons weten via education@itaa.be.
De cel opleiding hecht veel belang aan de kwaliteit van haar diensten.

Toegangsplan tot het Instituut
Kaart circulatieschema Vijfhoek
https://www.brussel.be/kaart-circulatieschema-vijfhoek

Zoals elk jaar, hebt u de mogelijkheid om u in te schrijven voor de ledenseminars.
Dit jaar bestaat het programma uit 5 opleidingen van 3 uur die u op zaterdagochtend kunt volgen of op een later tijdstip

Kick off – 27.04.2024

1ste ledenseminar

INZICHT IN HET GEBRUIK VAN KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE IN ONS BEROEP
Karen De Meyst

Kunstmatige intelligentie zal een revolutie teweegbrengen in de beroepen die door ITAA-leden worden uitgeoefend.

De komst van deze nieuwe technologie zal met name helpen bij het automatiseren van zogenaamde “invoer”-taken, terwijl het de kantoren in staat stelt om hun expertise te concentreren op activiteiten met een hoge toegevoegde waarde, waaronder advies, dat zelf ook kan worden geholpen door deze technologie.

De opleiding heeft met name tot doel de technologische ontwikkelingen op dit gebied te beschrijven en de kansen voor het beroep te identificeren met als doel het te herwaarderen.

Dit alles zal worden geïllustreerd met concrete voorbeelden en praktijkgevallen.

PRAKTISCH
 • Doelgroep

  Deze vijfdelige cyclus is voorbehouden aan de leden van het ITAA.
  Deze opleidingen zijn niet verplicht voor stagiairs.
  Het aantal deelnemers is onbeperkt.

 • Prijs per opleiding
  240 EUR voor de reeks van vier seminars.
  Inschrijven gebeurt voor de volledige reeks van vijf seminars, inschrijven voor één enkel seminar is niet mogelijk. Daarom staat de vermelding “verplicht” bij elk seminar op het ITAA-portaal.

 • Permanente vorming
  elk ledenseminar komt in aanmerking voor 3 uur permanente vorming (naargelang het geval, attest categorie A of categorie B)

 • Algemene voorwaarden
  Lees de afspraken over het volgen van seminars, betalen, annuleren, vormingsattest en zo meer in de algemene voorwaarden.

 • Inschrijven
  ITAA-leden: ga naar ITAA-portaal, blok opleidingen (https://portal.itaa.be/) en klik bovenaan de lijst met opleidingen open om uw keuze te maken

   

  IBR-leden: via de website van het IBR

Als u vragen heeft over de opleiding of uw inschrijving,
vindt u de antwoorden in de FAQ’s op https://itaa-servicedesk.freshdesk.com/nl/support/home onder de rubriek “Opleiding”
en de Cel Opleidingen staat tot uw beschikking via education@itaa.be
Indien u ontevreden bent over onze diensten, laat het ons weten via education@itaa.be.
De cel opleiding hecht veel belang aan de kwaliteit van haar diensten.

Toegangsplan tot het Instituut
Kaart circulatieschema Vijfhoek
https://www.brussel.be/kaart-circulatieschema-vijfhoek

Met de jaarvergaderingen in aantocht is dit het ideale moment om de juridische formaliteiten rond de besluitvorming voor gewone algemene vergaderingen van aandeelhouders in de BV en NV op te frissen.

We staan er niet altijd meer bij stil maar bij goedkeuring van de jaarrekening komen er heel wat juridische formaliteiten kijken.

In deze opleiding krijgt u praktisch advies hoe u dit efficiënt en met rechtszekerheid kan aanpakken.
We leggen u uit waarop te letten bij de advisering aan uw cliënten. Zoals bekend, houdt het risico’s in om dezelfde standaardtekst te gebruiken voor alle situaties.

Veiliger is om een onderscheid te maken aan de hand van het vergadertype (bijv. schriftelijk, in persoon, op afstand, via volmacht, etc.) en de juiste vermeldingen van toepassing op uw cliënt in de ontwerpnotulen te verwerken.

Tijdens dit webinar zetten we de desbetreffende regels even op een rijtje.

Het zal ook een gelegenheid zijn om de BeExcellent-modellen die het Instituut op dit gebied aanbiedt, te bespreken.

Dit seminar wordt gegeven door Meester Marijke Roelants. Meester Roelants is reeds meer dan vijftien jaar advocaat gespecialiseerd in het vennootschapsrecht en is Managing Partner van het Brussels kantoor BoldLAW. Dit advocatenkantoor heeft Belgische en internationale vennootschappen en verenigingen als cliënteel. Ze is tevens al meer dan tien jaar eindredactrice van het Tijdschrift voor Rechtspersoon en Vennootschap–Revue pratique des sociétés (TRV-RPS). Daarnaast schreef ze in het accountancy magazine Balans-Bilan praktische artikels over verschillende topics rond de hervorming van het vennootschaps- en verenigingsrecht.

PRAKTISCH
 • Datum en duur
  4 maart 2024 van 9u30 tot 11u45. Uiterste inschrijvingsdatum: 29 februari 2024

 • Formaat
  Je kunt kiezen tussen een opleiding ter plaatse of een live webinar.

 • Doelgroep

  Deze opleiding is voorbehouden aan de leden van het ITAA en hun kantoormedewerkers. 
  Deze opleiding is niet verplicht voor stagiairs

 • Prijs

  De prijs is 120 EUR voor de opleiding van 2u15, die recht geeft op 2u15 permanente vorming van categorie A of B.
  Kmo-portefeuille : Registratienummer ITAA: DV.O241925. Wilt u gebruik maken van kmo-portefeuille, denk eraan dit binnen de 2 weken na uw inschrijving aan te vragen.  Thema : Financiële geletterdheid.
  Liberform : Liberform: kantoren die PC 336 volgen, kunnen beroep doen op Liberform.

 • Algemene voorwaarden
  Lees de afspraken over het volgen van seminars, betalen, annuleren, vormingsattest en zo meer in de algemene voorwaarden.

 • Inschrijven
  Ga naar ITAA-portaal, blok opleidingen (https://portal.itaa.be/) en klik bovenaan de lijst met opleidingen open om uw keuze te maken

   

   

Als u vragen heeft over de opleiding of uw inschrijving,
vindt u de antwoorden in de FAQ’s op https://itaa-servicedesk.freshdesk.com/nl/support/home onder de rubriek “Opleiding”
en de Cel Opleidingen staat tot uw beschikking via education@itaa.be
Indien u ontevreden bent over onze diensten, laat het ons weten via education@itaa.be.
De cel opleiding hecht veel belang aan de kwaliteit van haar diensten.

Toegangsplan tot het Instituut
Kaart circulatieschema Vijfhoek
https://www.brussel.be/kaart-circulatieschema-vijfhoek