(Niet) vervroegde terugbetalingen voor snel ingediende aangiften : uitleg van FOD Financiën

Naar aanleiding van talrijke klachten van haar leden vroeg het ITAA aan de FOD Financiën om opheldering over de redenen waarom alle aangiften met een tegoed die voor eind augustus waren ingediend, niet versneld werden terugbetaald.

Hieronder vindt u de reactie van de FOD Financiën :

 

“Zoals aangekondigd in de persconferentie over de aangifte PB 2022, hebben de aangiften die ten laatste op 31 augustus 2022 ingediend werden door een mandataris en een negatief saldo hadden, genoten van een voordeel: een snellere terugbetaling.

 

Zo werd 81 % van die aangiften ingekohierd voor eind september 2022.

 

De overige aangiften konden door mogelijke fouten in de identificatie niet ingekohierd worden binnen deze periode. Het gaat om de normale inkohieringsprocedure: voor dergelijke aangiften is een handmatige tussenkomst nodig, wat noodzakelijk tot een langere behandelingstermijn leidt.

 

We gaan door met toepassen van dit voordeel voor aanslagjaar 2023: de aangiften met een termijn tot 18 oktober 2023 die ingediend worden op ten laatste 31 augustus 2023, genieten van een snellere terugbetaling of een latere betaling.

 

We hebben ook een nieuwsbericht op onze website gepubliceerd.”

Gepubliceerd op

Door auteur(s)

FOD Financiën - SPF Finances

Categorieën

Tags

Sharing

Gerelateerde artikelen

|

Naar aanleiding van de internationale dag van de accountant en de belastingadviseur publiceert het ITAA de resultaten van zijn jaarlijkse barometer. Deze barometer peilt naar het moreel van zijn leden...
In september/oktober 2024 verhuizen het ITAA en het IBR naar het Phoenixgebouw (Koning Albert II-laan 19, 1000 Brussel). In september 2023 hebben beide raden dat tijdens hun zitting beslist. Ondertussen...
Het staat als een paal boven water. Elk ITAA-kantoor is druk in de weer met het halen van de fiscale deadlines voor aj. 2023. Het ITAA wenst alle leden en...
Tijdens een overleg tussen FIDEF, IBR en ITAA stond onder andere de Belgische vertegenwoordiging in de raad van bestuur op de agenda. Het IBR en het ITAA zijn overeengekomen om...
Op 26 juni 2023 werd het ministerieel besluit tot vaststelling van het examenreglement van het Instituut van de Belastingadviseurs en de Accountants gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Het MB vermeldt...
FOD Financiën heeft de evolutie van het aantal ingediende aangiften TOW Mandataris en Biztax op 17 augustus vrijgegeven. Door de nieuwe indieningstermijnen hebben heel wat kantoren zichzelf moeten reorganiseren. De...
Aangiftetermijnen 2023 Snellere terugbetaling Bij een teruggave verbindt FOD Financiën zich ertoe de aangiften sneller te verwerken wanneer: Deze aangiften worden met andere woorden prioritair verwerkt. Met deze maatregel wil...
De nieuwe regeling voor de aangiftes in de personenbelasting (inkomstenjaar 2022) stelt je voor uitdagingen. Niet alleen ophet vlak van werkdruk, maar ook communicatie. Je cliënten moeten helder en snel...
Je cliënt moet een aangifte indienen In MyMinfin > Mijn aangifte wordt één van drie termijnen vermeld: Bevind je cliënt zich in één van volgende situaties? In beide gevallen hoef je niets te...
Door een technisch incident bij een onderaannemer van de FOD Financiën, die verantwoordelijk is voor de afdrukken en verzendingen van de voorstellen van vereenvoudigde aangifte (VVA), zijn er in een...