Stopzetting van een activiteit (formulier 604C) bij de afsluiting van een vereffening of faillissement

FOD Financiën verduidelijkt enkele zaken over het al dan niet indienen van het formulier tot stopzetting van een activiteit (604C) bij de afsluiting van een vereffening of faillissement.

Nakijken van de btw-hoedanigheid in de KBO

Na de afsluiting van een vereffening of een faillissement (dat wil zeggen, wanneer die rechtstoestand verschijnt in de KBO – Public Search) moet eerst de btw-hoedanigheid nagekeken worden in de KBO.

Is de btw-hoedanigheid stopgezet? Het formulier 604C hoeft niet ingediend worden. FOD Financiën (team beheer) heeft het btw-nummer stopgezet.

Is de btw-hoedanigheid nog actief? Om het btw-nummer stop te zetten, moet de belastingplichtige of de mandataris het formulier 604C indienen binnen één maand na de datum van de afsluiting van de vereffening of het faillissement. Als het team beheer het btw-nummer binnen die termijn echter heeft stopgezet, hoeft het formulier 604C niet worden ingediend.

Indiening van het formulier 604C

Het formulier 604C moet online worden ingediend via de toepassing e604. Als de belastingplichtige of de mandataris geen toegang heeft tot die toepassing, kan hij contact opnemen met zijn team beheer.

De belastingplichtige of de mandataris kan het formulier 604C altijd vrijwillig indienen, ook al is de btw-hoedanigheid in KBO – Public Search stopgezet.

Het team beheer kan steeds het formulier 604C of bepaalde gegevens opvragen als het dat nodig acht.

Bij ontbinding

De ontbinding van een vennootschap houdt niet onmiddellijk het einde in van de btw-belastingplicht. Daarom zet het team beheer het btw-nummer op dat moment nog niet stop en moet de belastingplichtige of de mandataris een formulier 604C indienen.

Gepubliceerd op

Door auteur(s)

FOD Financiën - SPF Finances

Categorieën

Tags

Sharing

Gerelateerde artikelen

|

Op voorstel van de minister van Financiën verleent FOD Financiën tijdens de zomervakantie 2023 faciliteiten aan de btw-plichtigen. Het gaat om een versoepeling van de termijnen voor het indienen van...
Als belastingplichtige kun je te allen tijde het huidige saldo van je rekening-courant raadplegen via MyMinfin > Mijn professionele toepassingen > Btw rekening courant. Vanaf mei 2023 ontvang je alleen een btw-rekeninguittreksel in MyMinfin als: Valt je dossier onder...
Je kunt gebruik maken van de btw-vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen als de omzet onderworpen aan het normale btw-regime het afgelopen kalenderjaar niet meer bedroeg dan 25.000 euro en je voldoet...
Eind 2022 heeft de Europese Commissie een pakket voorgesteld, VAT in the digital age. Dat wil tegen 2028 elektronische BTB-facturering en realtime-rapportering verplicht stellen voor alle grensoverschrijdende transacties. Daarnaast mogen...
Wie periodieke btw-aangiften moet indienen, moet de jaarlijkse opgave van de btw-belastingplichtige afnemers (ook ‘klantenlisting’ genoemd) indienen via Intervat.Uitzondering: als je een machtiging hebt gekregen om de periodieke aangiften op papier in te...
Sinds 2 maart 2023 staat een nieuwe versie van de toepassing e604 online.  Deze versie lost meerdere problemen op: De kennisgeving van de toepassing van het werkelijk gebruik kan in bepaalde gevallen...
Het ITAA werd door verschillende leden, softwareontwikkelaars en medewerkers van de FOD Financiën zelf ingelicht over een wijziging in de toegang tot de btw-rekening-courant voor eenmanszaken. Hoewel een Tax-on-Web-mandaat natuurlijke...
Vanaf 1 februari 2023 zal het mogelijk zijn om een attest van geldigheid voor een Europees btw-nummer te verkrijgen via MyMinfin. Met MyMinfin kunnen de belastingplichtigen en hun mandatarissen hun...
Op 8 december 2022 heeft de Europese Commissie een pakket btw-maatregelen voorgesteld met het oog op een digitaal tijdperk. De dag ervoor mocht een hoge functionaris van de Europese Commissie...
Sinds 1 januari 2023 moet je als gemengde belastingplichtige een voorafgaande kennisgeving indienen als je kiest voor de btw-aftrek volgens het werkelijk gebruik. Bovendien moet je bepaalde gegevens over de wijze...