Aangiftes in de personenbelasting: aanvragen van uitstel voor ernstige redenen of overmacht

Na overleg met het ITAA is er een voorlopig voorstel van het kabinet van de Minister van Financiën over de definitie van het begrip “ernstige redenen”. Vanaf dit jaar zullen zowel de belastingplichtigen als de mandatarissen uitstel kunnen vragen voor ernstige redenen of overmacht volgens een afgesproken kader dat binnenkort zal worden gepubliceerd. Kort samengevat.

Waarvoor kan uitstel worden gevraagd?

Overmacht

Zoals gedefinieerd in het Burgerlijk Wetboek. Daarbij wordt rekening gehouden met het onvoorzienbaar en het onvermijdbaar karakter van de onmogelijkheid tot nakoming. Een aantal voorbeelden:

 • Verdwijnen van stukken na brand of diefstal; 
 • Volledige stopzetting van de activiteiten van de vennootschap door faillissement of procedure van gerechtelijke reorganisatie;
 • Hacking of cyberincident;
 • Ernstige ziekte, spoedoperatie, overlijden van zichzelf of een naaste;

Ernstige redenen 

 1. Fiches die buiten de wil/mogelijkheden van de belastingplichtige te laat binnenkomen (het hangt van geval tot geval af wanneer die beschikbaar zijn).
 2. Het eerste jaar waarin een belastingplichtige volgende elementen aangeeft in zijn aangifte, en waarbij dat ervoor zorgt dat de aangifte niet tegen 15 juli kan worden ingediend:
 • Buitenlandse onderhoudsuitkeringen;
 • Buitenlandse leningen;
 • Buitenlandse onroerende goederen;
 • Bijzonder belastingstelsel voor ingekomen belastingplichtigen en ingekomen onderzoekers (zolang die niet opgenomen worden in de VVA op basis van de daartoe ingediende fiche);
 • Juridische constructie.

Wat voor aanslagjaar 2023?

Mandatarissen die de termijn van 15 juli niet kunnen halen voor aangiftes die onder de bovenstaande redenen vallen:

 • Worden geacht ze zo snel mogelijk en gespreid in te dienen voor 18 oktober;
 • Worden geacht de bewijzen van de ernstige redenen of overmacht bij te houden en eventueel a posteriori te kunnen aantonen op eenvoudige vraag van de fiscus;
 • Voor VVA’s en papieren aangiftes dient zo snel mogelijk en voor de deadline uitstel te worden aangevraagd via de controlecentra.

Wat voor de volgende jaren?

Hoe kan uitstel worden gevraagd?

 • De administratie werkt aan een vakje in de aangifte met de vermelding: “Ik wil individueel uitstel wegens één van volgende redenen”;
 • Daar moet dan een bijlage aan worden toegevoegd (niet noodzakelijkerwijs op 15 juli, maar wel bij de indiening van de aangifte) die dit type inkomsten aantoont.

Wie kan uitstel vragen?

Zowel de belastingplichtige als de mandataris kan uitstel vragen indien ernstige redenen of overmacht kan worden aangetoond voor zichzelf.

Wanneer uitstel vragen?

Zodra de voorwaarde zich voordoet. De aanvraag wordt gestaafd op het moment van de aanvraag. Het ITAA wenst dat dit eenvoudig via Tax-on-Web mogelijk wordt en dat is ook zo verwoord in het omschreven kader.

Hoelang?

Belastingplichtigen moeten een redelijke termijn aangeven. Van mandatarissen wordt een evenwichtig spreidingsplan verwacht.

Wie behandelt de aanvraag?

Een centraal team behandelt de aanvragen om een gelijk speelveld te garanderen.

Gepubliceerd op

Door auteur(s)

Alexis de Biolley

Categorieën

Tags

Sharing

Gerelateerde artikelen

|

FOD Financiën heeft de evolutie van het aantal ingediende aangiften TOW Mandataris en Biztax op 17 augustus vrijgegeven. Door de nieuwe indieningstermijnen hebben heel wat kantoren zichzelf moeten reorganiseren. De...
Aangiftetermijnen 2023 Snellere terugbetaling Bij een teruggave verbindt FOD Financiën zich ertoe de aangiften sneller te verwerken wanneer: Deze aangiften worden met andere woorden prioritair verwerkt. Met deze maatregel wil...
De nieuwe regeling voor de aangiftes in de personenbelasting (inkomstenjaar 2022) stelt je voor uitdagingen. Niet alleen ophet vlak van werkdruk, maar ook communicatie. Je cliënten moeten helder en snel...
Je cliënt moet een aangifte indienen In MyMinfin > Mijn aangifte wordt één van drie termijnen vermeld: Bevind je cliënt zich in één van volgende situaties? In beide gevallen hoef je niets te...
Door een technisch incident bij een onderaannemer van de FOD Financiën, die verantwoordelijk is voor de afdrukken en verzendingen van de voorstellen van vereenvoudigde aangifte (VVA), zijn er in een...
Iets meer dan één week geleden is Tax-on-Web opengesteld. Hoog tijd dus voor een eerste analyse. In die eerste week ontving het ITAA al aardig wat feedback van zijn leden....
Sinds 26 april 2023 is Tax-on-Web beschikbaar voor de aangifte in de personenbelasting voor aanslagjaar 2023. Het ITAA kreeg inmiddels berichten dat de Taxworkbox van veel mandatarissen nog niet alle...
Zoals aangekondigd in de persconferentie over de aangifte PB 2022 hebben de aangiften die ten laatste op 31 augustus 2022 ingediend werden door een mandataris en een negatief saldo hadden, genoten...
Onderstaande documenten voor de aangifte in de personenbelasting worden binnenkort gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Bron: FOD Financiën
Op 10 maart 2023 heeft FOD Financiën een bericht gepubliceerd over de belastingtermijnen in 2023. Een bericht dat velen onder ons, maar ook andere beroepsgroepen en zelfs de pers in...