Het ITAA versterkt zijn Accountancy pijler !

Naast de technologische (r)evolutie binnen de accountancy wereld, worden we vandaag meer dan ooit geconfronteerd met bijkomende wet- en regelgeving. Zowel op nationaal (CBN-adviezen) als op internationaal (IAASB normen) vlak kregen we de afgelopen jaren al heel wat voor de kiezen én zit er nog veel meer in de pijplijn (Duurzaamheid, Insolventie, …).

Vanuit de opdracht van het ITAA zoals voorzien in de wet van 17 maart 2019 wil het Instituut hier uiteraard op inspelen en ervoor zorgen dat de leden helemaal mee zijn met al deze wijzigingen en nieuwigheden.

Vanuit die gedachte was er dan ook behoefte aan versterking van de cluster Kenniscentrum in het algemeen en meer in het bijzonder ook de cel accountancy.

Johan De Coster maakte als raadslid reeds deel hiervan uit maar zal vanaf nu het ITAA intern versterken als Adviseur Accountancy zodat we een ervaren beroepsbeoefenaar binnen het Instituut werkzaam hebben die zich met kennis van zaken over de accountancy-materies kan buigen en met zijn ruime ervaring de nodige bijstand kan bieden, ook aan andere interne diensten (vb. juridische dienst).

Ook zal hij hierdoor, samen met zijn confraters Nathalie Procureur en Patrick Valckx deel gaan uitmaken van de CBN-werkgroep. Binnen deze werkgroep zullen deze personen, samen met 2 raadsleden en 1 intern medewerker van het IBR, voorafgaandelijk aan de publicatie ervan, de adviezen uitgewerkt door de CBN onder de loep nemen en op die wijze aldus samen met de CBN adviseren.

Wij wensen Johan via deze weg ook hartelijk te danken om deze taken op zich te willen nemen en het Instituut te helpen door een tandje bij te steken.

Gerelateerde artikelen

|

De laatste maanden zijn er veel verbeteringen doorgevoerd aan de soorten in eStox. Hieronder vind je de verschillende verrichtingen in eStox rond soorten en wat je waar kan aanpassen. Soorten...
Met de inwerkingtreding van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd, naar analogie met de regeling voor vennootschappen, ook voor de VZW’s en IVZW’s de mogelijkheid geboden om te ontbinden...
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne een ontwerp van koninklijk besluit goed over de verlenging van de tijdelijke maatregelen ten voordele van ondernemingen in...
De Commissie voor boekhoudkundige normen bestudeert in dit nieuw advies de verslaggevingsverplichtingen die moeten worden nageleefd bij de ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte van een...
Het is een jaarlijkse traditie geworden. Zodra de modeldocumenten voor de aangifte in de personenbelasting gepubliceerd zijn in het Belgisch Staatsblad, start het ITAA in samenwerking met een uitgever een...
De Nationale Bank van België (NBB) heeft dit jaar de werking van de balanscentrale vernieuwd. De diensten van de NBB stellen echter vast dat bij betalingen in bulk via overschrijving...
Op dinsdag 10 mei heeft het ITAA nieuwe updates doorgevoerd in het BeExcellent-platform. Zoals gebruikelijk ontvingen de beheerders van jouw kantoor daarvan een bericht. Na de verwerking van de updates,...
Het ITAA ontving veel meldingen omdat er problemen zouden zijn met de nieuwe Filing-toepassing van de balanscentrale. Het grote deel ervan gaat over het niet-berekenen van subtotalen. Er zijn ook...
Sinds 1 maart 2022 betalen vennootschappen en verenigingen weer iets meer voor de bekendmaking van hun oprichtingsakten in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. De bekendmakingskosten stijgen ongeveer 4 %...
Op 4 mei organiseert het ITAA in samenwerking met EEEI, IBR, NFFI, CECAV en CNECJ een internationaal colloquium voor gerechtsdeskundigen.