UBO-register niet ingevuld? Onderneming mogelijks administratief geschrapt!

Volgens een mededeling die door de FOD Financiën werd verspreid, werden er 20.795 entiteiten uit de Kruispuntbank van Ondernemingen doorgehaald omdat ze hun antiwitwasverplichtingen op grond van de UBO-regelgeving niet waren nagekomen.

Vennootschappen en verenigingen worden automatisch doorgehaald in de volgende gevallen:

  • verzuim om informatie over de uiteindelijke begunstigden door te geven aan het UBO-register en publicaties te doen in het Belgisch Staatsblad tijdens de laatste zeven jaar;
  • niet-naleving van de verplichting om informatie over de effectieve begunstigden aan het UBO-register door te geven binnen 60 dagen nadat een administratieve boete werd opgelegd;
  • niet-naleving van de verplichting om de uiteindelijke begunstigden jaarlijks te actualiseren in het UBO-register.

Hoewel de doorhaling een zuiver administratief karakter hebben, is ze niet zonder gevolgen. De betrokken entiteiten kunnen blijven bestaan, maar hun activiteiten en hun betrekkingen met derden, met name banken, kunnen beperkt of zelfs volledig onderbroken worden.

Als u vragen hebt over het UBO-register, is het altijd nuttig de FAQ’s UBO-register van de Thesaurie te raadplegen: https://financien.belgium.be/sites/default/files/thesaurie/ubo/20220425_FAQ_UBO_NL.pdf

De laatst bijgewerkte versie dateert van 9 november 2023.

Om het leven met de UBO-regelgeving makkelijker te maken, ontwikkelde het ITAA in samenwerking met de notarissen het aandelenregister eStox, dat bijzonder nuttig is voor accountants en belastingadviseurs omdat de tool gekoppeld is aan het UBO-register.

Wanneer de automatische verwerking geactiveerd is, worden alle wijzigingen van aandeelhouders met een UBO-verplichting onmiddellijk opgenomen in het UBO-register. Bovendien kunt u via eStox de jaarlijkse herbevestiging regelen en geldt een UBO-inschrijving via de applicatie als bewijsstuk op zich. Aangezien eStox als een authentieke bron wordt beschouwd, hoeven vennootschappen met een eStox-register waarvoor u vanaf eStox de registratie in het UBO-register hebt gedaan, geen bewijsstukken of andere documenten meer te uploaden. eStox is voldoende.

Alle leden van het ITAA hebben via het ITAA-portaal toegang tot eStox;

Stap 1: meld u aan op het ITAA-portaal.
Stap 2: gebruik uw e-mailadres dat u aan het instituut hebt meegedeeld en uw wachtwoord. 
Stap 3: klik in uw portaal op e-Stox

Interne en externe leden kunnen zowel in eigen naam inloggen als in naam van een kantoor dat lid is van het instituut. De hoofdcontactpersoon van een kantoor duidt via het portaal aan wie mag inloggen in naam van het kantoor.

Externe stagiairs kunnen inloggen in naam van hun btw-nummer natuurlijke persoon of via een kantoor dat lid is van het instituut.

Interne stagiairs en medewerkers van het kantoor kunnen enkel inloggen in naam van het kantoor dat lid is van het instituut.

Let wel: De toegang via itsme is voorbehouden voor klanten en derde partijen Zowel leden als medewerkers van kantoren die lid zijn van het Instituut, dienen in te loggen via het ITAA-portaal.

Hebt u nog vragen? Wenst u meer informatie?
Stel uw vragen via servicedesk@itaa.be.

Meer informatie:
eStox: automatisch gelinkt met het rijksregister
eStox facturatiegids
eStox is authentieke bron voor het UBO-register
Toegang tot eStox
Uw cliënt wijzigt het UBO-register zonder u als raadgever daarover in te lichten!

 

 

Gepubliceerd op

Door auteur(s)

Axelle Dekeyser

Categorieën

Tags

Sharing

Gerelateerde artikelen

In zijn arrest van 13.12.2022 in de zaak Test-Aankoop tegen België (verzoek nr. 77039/12) heeft het Europees Hof voor de Rechten van de Mens unaniem geoordeeld dat er sprake was...
Tientallen bezorgde leden schreven ons aan, nu de gevolgen van een KB over gemengde btw-plichtigen duidelijk zijn. Zie ook ITAA-Zine van December 2023. De gevraagde rapportering voor deze specifieke groep...
Lees op de website van de fod Als u periodieke btw-aangiften moet indienen, moet u de jaarlijkse opgave van de btw-belastingplichtige afnemers (ook ‘klantenlisting’ genoemd) indienen via Intervat.Uitzondering: Als u een machtiging hebt...
UPDATE 12/04/2024: FOD Financiën laat ons weten dat de beschrijving van de rollen werd aangepast.  UPDATE 04/04/2024: OPGELET: de beschrijving van de rollen in de applicatie eGov is niet correct....
Net als veel ITAA-leden die gebruiksproblemen bij ons hebben gemeld, heeft u misschien vastgesteld dat het nu mogelijk is om een bezwaar in te dienen via MyFinality, een applicatie die...
Het ITAA nodigt u uit op 17 april 2024 om 13u op de conferentie van ETAF, een van de EU organisaties waarvan we lid zijn. ETAF zet zich in om...
Het ITAA nodigt je graag uit voor de eerste “Hard talk – MIB” die zal plaatsvinden in de lokalen van Bowling Stones Wemmel op donderdag 23 mei 2024, van 17.30...
De voorbereidende documenten voor de aangifte in de personenbelasting werden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. U kunt ze ook hieronder raadplegen.  Vlaams Gewest (PDF, 936.58 KB)  Brussels Hoofdstedelijk Gewest (PDF,...
FOD Fin meldde op 15 maart 2024 het volgende: https://finances.belgium.be/nl/Actueel/bericht-aan-de-schuldenaars-van-de-bedrijfsvoorheffing-0 Op 19 maart 2024 zal in het Belgisch Staatsblad het koninklijk besluit van 11 maart 2024 tot wijziging van de bedrijfsvoorheffing...
Met de wet van 28 december 2023 houdende diverse fiscale bepalingen (Belgisch Staatsblad van 29 december 2023 – editie 2) zijn belangrijke wijzigingen aangebracht aan het Wetboek der successierechten (W....