E-invoicing voortaan verplicht bij overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten

Op 31 maart 2022 verscheen in het Belgisch Staatsblad het koninklijk besluit van 9 maart 2022 tot vaststelling van de modaliteiten aangaande de verplichting voor de ondernemers op het gebied van de elektronische facturering in het kader van overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten.

Sinds 1 april 2019 zijn aanbesteders verplicht om elektronische facturen die ondernemers hen bezorgen, te ontvangen en te verwerken.

Het koninklijk besluit van 9 maart 2022 verplicht ondernemers om hun factuur elektronisch te verzenden in het kader van overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten. Deze verplichting geldt in principe niet voor overheidsopdrachten en concessies waarvan de geraamde waarde lager is dan of gelijk is aan 3 000 euro exclusief btw.

De nieuwe verplichting zal gefaseerd in werking treden afhankelijk van de waarde van de overheidsopdracht (of de concessie). Voor de facturen die voortvloeien uit een overheidsopdracht waarvan de geraamde waarde gelijk is aan of hoger is dan de drempel voor de Europese bekendmaking (1) en die vanaf 1 november 2022 worden bekendgemaakt, zal de elektronische facturatie als eerste verplicht worden. Daarna volgen de facturen die voortvloeien uit een overheidsopdracht waarvan de geraamde waarde gelijk is aan of hoger is dan 30 000 euro en die vanaf 1 mei 2023 worden bekendgemaakt. De facturen voor de overige overheidsopdrachten die bekendgemaakt worden vanaf 1 november 2023 (met uitzondering van deze onder de voormelde drempel van 3 000 euro exclusief btw), volgen in een derde fase.

De aanbesteders moeten deze verplichting in de opdrachtdocumenten vermelden.

Het staat de aanbesteders wel vrij om strengere maatregelen te nemen op het vlak van elektronische facturering. Zo kunnen zij bijvoorbeeld beslissen om de elektronische facturatie op een vroeger moment op te leggen dan de voormelde data, voor zover zij dit aangeven in de opdrachtdocumenten.

Overzicht

FaseFacturatie met betrekking tot…… moet elektronisch voor publicaties vanaf…
1bestekken boven EU drempels6 maanden na publicatie KB = 1/11/2022
2bestekken boven €30.000 (excl btw)12 maanden na publicatie KB = 1/05/2023
3alle bestekken18 maanden na publicatie KB = 1/11/2023

Bron: Belgisch Staatsblad

Gepubliceerd op

Door auteur(s)

Categorieën

Tags

Sharing

Gerelateerde artikelen

|

De laatste maanden zijn er veel verbeteringen doorgevoerd aan de soorten in eStox. Hieronder vind je de verschillende verrichtingen in eStox rond soorten en wat je waar kan aanpassen. Soorten...
Met de inwerkingtreding van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd, naar analogie met de regeling voor vennootschappen, ook voor de VZW’s en IVZW’s de mogelijkheid geboden om te ontbinden...
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne een ontwerp van koninklijk besluit goed over de verlenging van de tijdelijke maatregelen ten voordele van ondernemingen in...
De Commissie voor boekhoudkundige normen bestudeert in dit nieuw advies de verslaggevingsverplichtingen die moeten worden nageleefd bij de ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte van een...
Het is een jaarlijkse traditie geworden. Zodra de modeldocumenten voor de aangifte in de personenbelasting gepubliceerd zijn in het Belgisch Staatsblad, start het ITAA in samenwerking met een uitgever een...
De Nationale Bank van België (NBB) heeft dit jaar de werking van de balanscentrale vernieuwd. De diensten van de NBB stellen echter vast dat bij betalingen in bulk via overschrijving...
Op dinsdag 10 mei heeft het ITAA nieuwe updates doorgevoerd in het BeExcellent-platform. Zoals gebruikelijk ontvingen de beheerders van jouw kantoor daarvan een bericht. Na de verwerking van de updates,...
Het ITAA ontving veel meldingen omdat er problemen zouden zijn met de nieuwe Filing-toepassing van de balanscentrale. Het grote deel ervan gaat over het niet-berekenen van subtotalen. Er zijn ook...
Sinds 1 maart 2022 betalen vennootschappen en verenigingen weer iets meer voor de bekendmaking van hun oprichtingsakten in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. De bekendmakingskosten stijgen ongeveer 4 %...
Op 4 mei organiseert het ITAA in samenwerking met EEEI, IBR, NFFI, CECAV en CNECJ een internationaal colloquium voor gerechtsdeskundigen.