Vacante betrekkingen voor rechters in ondernemingszaken

Om de ondernemingsrechtbanken te ondersteunen en de rechters die er zetelen bij te staan, werden op vrijdag 9 december 2022 nieuwe vacatures voor rechters in ondernemingszaken in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.

De volgende 90 betrekkingen van rechter in ondernemingszaken zijn vacant:

  • in de ondernemingsrechtbank van Antwerpen: 20
  • in de Nederlandstalige ondernemingsrechtbank van Brussel: 6
  • in de Franstalige ondernemingsrechtbank van Brussel: 10
  • in de ondernemingsrechtbank van Leuven: 5
  • in de ondernemingsrechtbank van Waals-Brabant: 4
  • in de ondernemingsrechtbank van Gent: 20
  • in de ondernemingsrechtbank van Luik: 14
  • in de ondernemingsrechtbank van Eupen: 2
  • in de ondernemingsrechtbank van Henegouwen: 9.

Postuleren

In afwijking van artikel 287sexies moet elke kandidaatstelling of voordracht op straffe van verval aan de minister bevoegd voor Justitie worden gericht binnen een termijn van dertig dagen vanaf de bekendmaking van de vacature in het Belgisch Staatsblad.
De kandidaatstelling wordt ingediend langs elektronische weg (e-mail: vacatures.roj1@just.fgov.be).

De kandidaten worden uitgenodigd om duidelijk te vermelden voor welke vacante plaats zij postuleren, door in de onderwerpregel de datum van publicatie, de graad en de jurisdictie waarvoor zij postuleren te vermelden (voorbeeld “BS 13/06/2016 raadsheer Hof van Cassatie”). De kandidaten worden gevraagd om elk stavingsstuk aan deze mail toe te voegen als een
onderscheiden bijlage.
Indien zij voor meerdere verschillende vacante plaatsen postuleren, dienen zij voor elke kandidatuurstelling een afzonderlijke e-mail te sturen. De kandidaten krijgen per kerende een
elektronische ontvangstmelding.
De kandidaten dienen bij hun kandidatuur een curriculum vitae, alsook de nodige stavingsstukken met betrekking tot de studies (diploma) en de beroepservaring (attest werkgever, tewerkstellingsattest, uittreksel KBO,…) te voegen. De stavingstukken met betrekking tot de studies en beroepservaring moeten evenwel niet meer aan de kandidaat worden gevraagd wanneer zij reeds werden ingediend bij een eerdere kandidaatstelling en de kandidatuur ontvankelijk werdverklaard, of wanneer de kandidaat reeds de hoedanigheid heeft van rechter in
ondernemingszaken.

Meer info

Meer info op de websites van FOD Justitie:

Gepubliceerd op

Door auteur(s)

Stéphane De Bremaeker

Categorieën

Tags

Sharing

Gerelateerde artikelen

|

In de nieuwe omzendbrief worden verschillende processen inzake de openbaarmaking van akten en stukken van vennootschappen, verenigingen en stichtingen verduidelijkt. De omzendbrief verscheen in het Belgisch Staatsblad van 23 oktober …

Nieuwe omzendbrief voor de neerlegging van de aktes ter griffie van de ondernemingsrechtbank is gepubliceerd Lees verder »