Wijzigingen bedrijfsvoorheffing

FOD Fin meldde op 15 maart 2024 het volgende: https://finances.belgium.be/nl/Actueel/bericht-aan-de-schuldenaars-van-de-bedrijfsvoorheffing-0

Op 19 maart 2024 zal in het Belgisch Staatsblad het koninklijk besluit van 11 maart 2024 tot wijziging van de bedrijfsvoorheffing worden gepubliceerd. Dit besluit bevat onder meer enkele belangrijke wijzigingen aan de toepassingsregels van bijlage III.

Arbeidsongevallen:

Vanaf 1 januari 2024 zijn de uitkeringen ingevolge een arbeidsongeval, een ongeval op de weg naar of van het werk of een beroepsziekte die door een werkgever die onderworpen is aan de wet van 3 juli 1967 betreffende de preventie van of de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector of door zijn tussenkomst worden betaald of toegekend aan een verkrijger waarop de voormelde wet van toepassing is, aan de bedrijfsvoorheffing onderworpen volgens de regels vastgelegd in de nummers 35 tot 50, met uitzondering van nr. 47, waarbij desgevallend rekening wordt gehouden met het totale bedrag van de gewone bezoldigingen en de beoogde uitkeringen (nieuwe 5° in nr. 78.3.4.).

Werkbonus:

Vanaf 1 april 2024 bedraagt de vermindering van de bedrijfsvoorheffing op de bezoldigingen van werknemers en bedrijfsleiders met een laag inkomen die recht hebben op de werkbonus :

33,14 pct. van het bedrag van het luik A van de werkbonus dat daadwerkelijk is verleend met toepassing van artikel 2, § 1/1, van de wet van 20 december 1999 tot toekenning van een werkbonus aan werknemers met lage lonen en van andere verminderingen van de persoonlijke bijdragen van sociale zekerheid;

52,54 pct. van het bedrag van het luik B van de werkbonus dat daadwerkelijk is verleend met toepassing van artikel 2, § 1/2, van de voormelde wet van 20 december 1999 (wijziging van nr. 46.2.).

Sporters

Ten slotte is de situatie van 24-jarige sporters, die over het hoofd gezien werd, opnieuw opgenomen in bijlage III (wijziging van nrs. 140 en 144.2.).

 

Gepubliceerd op

Door auteur(s)

FOD Financiën - SPF Finances

Categorieën

Tags

Sharing

Gerelateerde artikelen

|

In zijn arrest van 13.12.2022 in de zaak Test-Aankoop tegen België (verzoek nr. 77039/12) heeft het Europees Hof voor de Rechten van de Mens unaniem geoordeeld dat er sprake was...
Tientallen bezorgde leden schreven ons aan, nu de gevolgen van een KB over gemengde btw-plichtigen duidelijk zijn. Zie ook ITAA-Zine van December 2023. De gevraagde rapportering voor deze specifieke groep...
Lees op de website van de fod Als u periodieke btw-aangiften moet indienen, moet u de jaarlijkse opgave van de btw-belastingplichtige afnemers (ook ‘klantenlisting’ genoemd) indienen via Intervat.Uitzondering: Als u een machtiging hebt...
UPDATE 12/04/2024: FOD Financiën laat ons weten dat de beschrijving van de rollen werd aangepast.  UPDATE 04/04/2024: OPGELET: de beschrijving van de rollen in de applicatie eGov is niet correct....
Net als veel ITAA-leden die gebruiksproblemen bij ons hebben gemeld, heeft u misschien vastgesteld dat het nu mogelijk is om een bezwaar in te dienen via MyFinality, een applicatie die...
Het ITAA nodigt u uit op 17 april 2024 om 13u op de conferentie van ETAF, een van de EU organisaties waarvan we lid zijn. ETAF zet zich in om...
Het ITAA nodigt je graag uit voor de eerste “Hard talk – MIB” die zal plaatsvinden in de lokalen van Bowling Stones Wemmel op donderdag 23 mei 2024, van 17.30...
De voorbereidende documenten voor de aangifte in de personenbelasting werden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. U kunt ze ook hieronder raadplegen.  Vlaams Gewest (PDF, 936.58 KB)  Brussels Hoofdstedelijk Gewest (PDF,...
Met de wet van 28 december 2023 houdende diverse fiscale bepalingen (Belgisch Staatsblad van 29 december 2023 – editie 2) zijn belangrijke wijzigingen aangebracht aan het Wetboek der successierechten (W....
LEes op de website van de fod Een BTW-carrousel is een vorm van belastingfraude waarbij een handelaar BTW ontvangt maar die niet doorbetaalt aan de Belgische Staat. Als ondernemer kunt u,...