Indienen van uw elektronisch jaarverslag permanente vorming 2023

De uiterlijke indieningsdatum voor uw verslag permanente vorming 2023 is 28/02/2024 (zie Norm permanente vorming). Het indienen van dit verslag dient u te doen via het elektronisch platform permanente vorming dat u kan terugvinden in het ITAA-portaal.

Kijk uw vormingsactiviteiten na

Vanaf 01/07/2022 werden de erkende vormingsoperatoren en organisatoren van erkende vormingsactiviteiten verplicht om uw aanwezigheden aan hun vormingen rechtstreeks op te laden in uw lijst van gevolgde vormingsactiviteiten.

Wij raden u aan alle vormingen na te kijken in deze lijst en indien nodig zelf verder aan te vullen en het aanwezigheidsattest op te laden. Controleer ook nog uw overzicht van gevolgde vormingsactiviteiten op dubbele ingaven (zowel door uzelf als door de erkende vormingsoperator). Verwijder desgevallend de door uzelf ingediende vorming indien deze dubbel is met de registratie van de erkende vormingsoperator. Het kan zijn dat wanneer u een uitgestelde vorming heeft gevolgd, de datum niet overeenstemt met de aanwezigheden van de vormingsoperator, maar zolang dit in hetzelfde jaar valt, dient dit niet te worden aangepast.

 

Hebt u voldoende uren permanente vorming in 2023?

Na de vervollediging van de vormingsactiviteiten kan u via de speedometers snel nagaan of u voldoende uren permanente vorming heeft in 2023. Dit ziet er als volgt uit in het platform (onderstaand = een voorbeeld):


Valideer uw elektronisch jaarverslag

Valideer vervolgens uw uren voor 2023, dit dient jaarlijks uiterlijk tegen 28/2 te gebeuren. Ga daarvoor naar ‘Jaarverslagen’ in het platform en kies ‘2023’ om te valideren (onderstaand = een voorbeeld).


Hieronder lijsten wij nog een paar aandachtspunten in het kort op aangaande de te volgen permanente vorming in 2023 en voor de driejarige periode 2021-2022-2023:

1.     Aantal verplichte vormingsuren:

–       Minimum 20u in 2023

–       Minimum 70% van de uren 2023 dienen onder categorie A te vallen

–       Minimum 120u/3 jaar

2.     Vormingsactiviteiten die u zelf nog dient aan te vullen in uw jaarverslag:

1.  Doceren aan een erkende instelling die diploma’s of titels afleveren: 2u permanente vorming categorie A per gegeven uur – max. 30u/kalenderjaar
(Opgelet, spreken voor bijvoorbeeld een erkende vormingsoperator of het ITAA geeft recht op hetzelfde aantal uren als de deelnemers, ook voor webinars)

2.   Opstellen van publicaties: 2u permanente vorming cat. A per 3000 tekens – max. 30u/kalenderjaar

3.   Max. 30u categorie A/jaar voor 1. en 2. samen (dit dient u zelf toe te passen)

4.  Meewerken aan Commissies, Cellen en werkgroepen van het ITAA of een internationale organisatie waar ITAA lid van is: permanente vorming categorie B

Ga ook na of u wel degelijk uw jaarverslagen voor de kalenderjaren 2021 en 2022 heeft gevalideerd. Mocht dit niet het geval zijn, dan dient u dit dringend te doen om alsnog in orde te zijn met de bepalingen opgenomen in de norm permanente vorming. De validatie van het jaarverslagen voor de kalenderjaren 2021 en 2022 dient op dezelfde manier te gebeuren als 2023.

Wenst u meer informatie over het indienen van uw jaarverslag permanente vorming?

Om u te helpen bij het invullen van uw verslag op het nieuwe platform permanente vorming werden een aantal instructievideo’s opgenomen: Klik op “handleiding” (instructievideo waarin de stappen voor het correct indienen van uw jaarverslag van A tot Z wordt uitgelegd).

Bevatten de instructievideo’s geen antwoord op jouw specifieke vraag? Dan kan je gebruik maken van een ticketsysteem voor uw vragen betreffende permanente vorming. Stuur daartoe een mail naar pvfc@itaa.be.

Tenslotte wensen we nog te onderlijnen dat het Instituut niet bij machte is om enige vrijstelling te geven op de wettelijke verplichting tot het volgen van permanente vorming (art.39 van de wet van 17 maart 2019 betreffende de beroepen van accountant en belastingadviseur), ongeacht uw leeftijd, hoedanigheid, functie of verblijfplaats.

Zijn er gegronde redenen waarom u niet aan deze verplichting in 2023 heeft kunnen voldoen, bv. wegens een langdurige ziekte, informeer ons hierover en bezorg ons alvast de nodige documenten, bv. een medisch attest met vermelding van de gedekte periode (pvfc@itaa.be). De Cel permanente vorming zal uw dossier behandelen en eventueel bijkomende informatie opvragen om uw dossier te vervolledigen.

 

Gepubliceerd op

Door auteur(s)

Dominique Willems

Categorieën

Tags

Sharing

Gerelateerde artikelen

In zijn arrest van 13.12.2022 in de zaak Test-Aankoop tegen België (verzoek nr. 77039/12) heeft het Europees Hof voor de Rechten van de Mens unaniem geoordeeld dat er sprake was...
Tientallen bezorgde leden schreven ons aan, nu de gevolgen van een KB over gemengde btw-plichtigen duidelijk zijn. Zie ook ITAA-Zine van December 2023. De gevraagde rapportering voor deze specifieke groep...
Lees op de website van de fod Als u periodieke btw-aangiften moet indienen, moet u de jaarlijkse opgave van de btw-belastingplichtige afnemers (ook ‘klantenlisting’ genoemd) indienen via Intervat.Uitzondering: Als u een machtiging hebt...
UPDATE 12/04/2024: FOD Financiën laat ons weten dat de beschrijving van de rollen werd aangepast.  UPDATE 04/04/2024: OPGELET: de beschrijving van de rollen in de applicatie eGov is niet correct....
Net als veel ITAA-leden die gebruiksproblemen bij ons hebben gemeld, heeft u misschien vastgesteld dat het nu mogelijk is om een bezwaar in te dienen via MyFinality, een applicatie die...
Het ITAA nodigt u uit op 17 april 2024 om 13u op de conferentie van ETAF, een van de EU organisaties waarvan we lid zijn. ETAF zet zich in om...
Het ITAA nodigt je graag uit voor de eerste “Hard talk – MIB” die zal plaatsvinden in de lokalen van Bowling Stones Wemmel op donderdag 23 mei 2024, van 17.30...
De voorbereidende documenten voor de aangifte in de personenbelasting werden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. U kunt ze ook hieronder raadplegen.  Vlaams Gewest (PDF, 936.58 KB)  Brussels Hoofdstedelijk Gewest (PDF,...
FOD Fin meldde op 15 maart 2024 het volgende: https://finances.belgium.be/nl/Actueel/bericht-aan-de-schuldenaars-van-de-bedrijfsvoorheffing-0 Op 19 maart 2024 zal in het Belgisch Staatsblad het koninklijk besluit van 11 maart 2024 tot wijziging van de bedrijfsvoorheffing...
Met de wet van 28 december 2023 houdende diverse fiscale bepalingen (Belgisch Staatsblad van 29 december 2023 – editie 2) zijn belangrijke wijzigingen aangebracht aan het Wetboek der successierechten (W....