Europees Hof voor de Rechten van de Mens benadrukt het belang van de neutraliteit van de rechterlijke deskundige

In zijn arrest van 13.12.2022 in de zaak Test-Aankoop tegen België (verzoek nr. 77039/12) heeft het Europees Hof voor de Rechten van de Mens unaniem geoordeeld dat er sprake was van een schending van artikel 6 (recht op een eerlijk proces) van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens met betrekking tot het beginsel van wapengelijkheid.

In die zaak betwist de verzoekende vereniging Test-Aankoop de neutraliteit van de deskundige die door het Hof van Beroep te Brussel is aangewezen in het kader van een civiele vordering die zij tegen een verzekeringsmaatschappij had ingesteld, waarbij zij verzocht om beëindiging van praktijken die zij discriminerend achtte op grond van de leeftijd van de verzekerden.

Test-Aankoop betoogt met name dat, terwijl zijn zaak aanhangig was bij het Hof van Beroep, in 2009 een partnerschap is gesloten tussen de tegenpartij en een universiteitsinstituut onder leiding van de deskundige aangewezen door het Hof van Beroep. Test-Aankoop beweert een schending te hebben geleden van het beginsel van wapengelijkheid en dus van zijn recht op een eerlijk proces in de procedure die heeft geleid tot de afwijzing van zijn beroep door het hof van beroep.

Het Europees Hof is van oordeel dat het bestaan van dit partnerschap noodzakelijkerwijs had kunnen leiden tot objectief gerechtvaardigde twijfels van verzoekster over de billijkheid van de deskundigenprocedure, en dus de gerechtelijke procedure in zijn geheel. Gezien de aard van de banden tussen de deskundige en de tegenstander van Test-Aankoop, de beslissende impact van het deskundigenrapport op de naar aanleiding van de afwijzing van het verzoek van Test-Aankoop tot afwijking van dat verslag heeft het Gerecht geoordeeld dat de procedure niet in overeenstemming was met het beginsel van wapengelijkheid.

Een juridische samenvatting van deze zaak is beschikbaar in de HUDOC-databank van het Hof .


Wist u dat het ITAA een opleiding voorziet dat toegang geeft tot het register voor gerechtsdeskundigen?

De neutraliteit en alle andere deontologische prinicipes van ITAA-leden en gerechtsdeskundigen zijn natuurlijk onderdeel van de cursus.

Gepubliceerd op

Door auteur(s)

FOD Justitie SPF Justice

Categorieën

Tags

Sharing

Gerelateerde artikelen

|

Het ITAA komt naar jou toe, maar jij bepaalt de agenda van deze afspraak! Schrijf je op voorhand in en kom langs met je twijfels, enthousiasme, vragen en bezorgdheden. De...
Gezien het succes van het aanbieden van de opleiding ‘onafhankelijke bestuurder’ in Marokko, heeft onze voorzitter een akkoord getekend met de FIDEF, algemeen afgevaardigde Mamour Fall en Benoit Vanderstichelen, erevoorzitter...
Moet u uw aangifte in de vennootschapsbelasting, de rechtspersonenbelasting of de belasting niet-inwoners – vennootschappen indienen?Biztax is nu beschikbaar voor het aanslagjaar 2024.  Termijnen De uiterste indieningsdatum voor de aangiften met balansdata van 31 december...
Sinds de opening van TOW kreeg het ITAA al heel wat feedback over zaken die niet werken zoal het zou moeten. Momenteel zijn het merendeel van de meldingen over onderstaande thema’s. Naarmate...
De algemene administratie inning en invordering  (AA I&I) van de FOD Financien heeft het ITAA gevraagd onderstaande informatie met alle ITAA leden te delen: Op 13 mei 2024 zullen vanuit Finprof2 de...
Beste confrater, Er is een plaats voor een effectief lid vacant in de Nederlandstalige kamer binnen de Commissie van Beroep. Bent u de kandidaat die het ITAA zoekt? Als effectief...
Philippe Vanclooster, raadslid ITAA en voorzitter van de fiscale cel, is genomineerd voor de titel van Tax Professional of the Year! Als u, net als wij, denkt dat hij dankzij...
Uw klanten doen een beroep op u voor hun aanvragen voor een fiscaal woonplaatsattest? U kunt nu gegroepeerde aanvragen voor fiscale woonplaatsattesten indienen via MyMinfin. Bent u een financiële instelling?...
Zoals u zeker hebt gehoord, werkt de CFI al enkele maanden aan het ontwikkelen van een nieuw webportaal om uw meldingen van verdachte verrichtingen te ontvangen. Sinds 1 februari 2023...
De FOD heeft het ITAA gevraagd om onderstaande boodschap te verspreiden. Er is een brief gestuurd naar de belastingplichtigen die, volgens de gegevens waarover de FOD beschikt voor 2023, van...