Ondernemingen die overheidsopdrachten binnenhalen zijn sinds 1 mei 2023 verplicht om elektronische facturen in peppolformaat te sturen. Dat gebeurt voorlopig voor bedragen hoger dan 30.000 euro (excl. btw). Vanaf 1 maart 2024 is de elektronische factuur zelfs verplicht voor alle overheidsopdrachten vanaf 3.000 euro (excl. btw).

Let wel: e-facturen naar overheden moeten in peppolformaat gebeuren. Peppol staat voor Pan-European Public Procurement OnLine. Het netwerk vloeit voort uit de toepassing van normen en regels en beantwoordt aan de behoefte van internationale uitwisseling. Meer info op de website van FOD BOSA.

Samenwerking Billtobox

Wist je trouwens dat het ITAA al een voorloper was op het vlak van e-facturatie? Destijds is het Instituut onder de noemer UnifiedbyInvoicing een samenwerking begonnen met UnifiedPost. Het ITAA werkt het gebruik van het Billtobox-platform, dat de peppolprincipes naleeft, in de hand.

Daartegenover staat dat Billtobox zich engageert om:

 • De verwerking (opmaak, verzending, ontvangst en behandeling) van elektronische facturen aan te bieden aan democratische prijzen, zowel voor jou als ITAA-beroepsbeoefenaar als voor je cliënten;
 • Ons beroepsgeheim en bij uitbreiding onze deontologie te garanderen.

Klik hier voor meer informatie over het platform.

The 16th European Conference on Tax Advisers’ Professional Affairs will be organised by CFE Tax Advisers Europe and Finland’s Association of Tax Consultants, Suomen Veroasiantuntijat ry, on 21 September 2023 in Helsinki, Finland. Two conference panels of speakers will examine the evolution (or revolution) of fiscal systems, tax practice, tax administration prompted by both policy developments at EU and international level, as well as tax avoidance, enforcement of EU law in relation to taxation and impact on the tax profession.

The conference aims to address the significant impact and evolution of regulatory developments on the evolution of the tax profession with the OECD anti-avoidance initiatives and the BEPS project, DAC Directives, EU Fiscal State Aid Investigations; the ethics of tax professionals (cf. CFE Discussion Paper on Professional Judgment in Tax Planning); the changing EU regulatory/enforcement landscape/fairness of tax arrangements observed via the prism of various tax revelations (Pandora Papers, LuxLeaks) and the fiscal State aid investigations (Apple case), and last but not least the rise of AI.

The first panel will assess the Impact of EU/OECD Developments on Fiscal Systems and Tax Policy. The second panel will analyse the significance of the Impact of AI on digitalisation of tax systems with a focus on the OECD Tax Administration 3.0 project, the work of the Forum on Tax Administration, and the road to better aligned digitalisation of European tax administrations, by looking at the Finish collaborative real-time economy project for digitalisation, presented by the Finnish Tax Administration (Finish Real Economy project).

We look forward to welcoming you in Helsinki!

Meer info: https://taxadviserseurope.org/event/cfe-professional-affairs-conference-2023-on-tax-adviser-2030-evolution-or-revolution-for-tax-practice-policy-and-administration/

Bron: CFE

Op 12 september werd een nieuwe release van eStox uitgevoerd. Met deze nieuwe update (v1.26.0) worden een reeks functies toegevoegd, verbeterd of gewijzigd. Zo zal je toegangen tot registers kunnen aanvragen en goedkeuren. Je vindt alle informatie hieronder.

Zijn er onduidelijkheden? Vragen? Of iets dat niet (meer) werkt? Neem gerust contact op met de servicedesk van het ITAA. 

Sinds 1 september 2023 is de eerste herinnering die een onderneming naar een privé consument voor een onbetaalde factuur stuurt, gratis als de overeenkomst op of na 1 september 2023 werd afgesloten. Voor contracten die voor die datum zijn afgesloten, geldt een overgangsperiode tot 1 december 2023.

Maar als het gaat over een overeenkomst met een regelmatige levering van goederen of diensten (bijvoorbeeld een jaarabonnement op een krant met maandelijkse betaling, enz.) dan is een gratis herinnering beperkt tot drie keer per jaar. Zodra je als consument voor een vierde factuur een herinnering ontvangt, dan kan je gevraagd worden om vergoeding te betalen.

Vanaf de 1ste herinnering heb je minimaal 14 kalenderdagen de tijd om je schuld te betalen. Tijdens die periode mogen geen kosten of interesten worden aangerekend. De eerste herinnering moet het volgende vermelden:

 • de verschuldigde hoofdsom en het vergoedingsbedrag dat gevorderd wordt in geval van niet-betaling binnen 14 dagen;
 • de naam of benaming en het ondernemingsnummer van de schuldeiser;
 • een beschrijving van de goederen of diensten die het voorwerp zijn van de schuld en de datum van opeisbaarheid van de schuld;
 • de termijn waarbinnen de factuur moet worden betaald voordat er een vergoeding wordt geëist.

Meer info vind je op de website van FOD Economie.

Bron: FOD Economie

Het staat als een paal boven water. Elk ITAA-kantoor is druk in de weer met het halen van de fiscale deadlines voor aj. 2023. Het ITAA wenst alle leden en medewerkers dan ook veel moed in deze drukke periode.

Nieuw: een centraal punt om uitstel te vragen bij overmacht

Alle jaren melden leden ons dat controlecentra vragen om uitstel bij overmacht weigeren. Of ongelijk behandelen, afhankelijk van het centrum Particulieren, KMO of Grote ondernemingen.

Daarom zullen de aanvragen vanaf dit aanslagjaar centraal worden behandeld conform de engagementsverklaring met de minister. Dat betekent dus 1 aanvraag per kantoor in plaats van 1 aanvraag per centrum.

Aanvraag via formulier

Zodra er sprake is van overmacht in je kantoor kan je extra uitstel aanvragen via een formulier.

De aanvraag moet gestaafd worden. Bij uitstel voor meerdere cliënten zal een lijst opgevraagd worden. Tot slot moet je aangegeven hoe die aangiften gespreid worden ingediend.

Let wel: uitstel vragen moet uitzonderlijk blijven en het resultaat zijn van onvoorzienbare omstandigheden.

De panne bij de balanscentrale deze woensdagochtend (30 aug) heeft de planning van ITAA-leden onder druk gezet. Het ITAA heeft daarom aan de NBB en de FOD Economie gevraagd om de toepassing van de toeslagen voor laattijdige indiening met één dag uit te stellen.

[Update: 5 september 2023, 13.30 uur]
Ten onrechte aangerekende tarieftoeslagen

De NBB heeft drie mogelijke situaties uitgewerkt voor wie jaarrekeningen op 1 september 2023 heeft neergelegd en ten onrechte toch een tarieftoeslag heeft gekregen:

 • De jaarrekening is al gepubliceerd en tarieftoeslag betaald
  => de NBB zal de tarieftoeslag terugbetalen in de loop van de maand september.
 • De jaarrekening heeft de status ‘Betaling opgestart’
  => de klant moet de ‘betaling annuleren’ (opgelet: NIET de neerlegging annuleren). Dat kan ook via ‘betaling beheren’ en vervolgens klikken op de button ‘betaling annuleren’. Zo komt men terug op status ‘Klaar voor betaling’ en dan moet de klant een e-mail sturen naar helpdesk.BA@nbb.be met vermelding van het ondervonden probleem en het ondernemingsnummer van de jaarrekening.
 • De jaarrekening heeft de status ‘Klaar voor betaling’
  => de klant moet een e-mail sturen naar Helpdesk.BA@nbb.be met uitleg over het probleem en met vermelding van het ondernemingsnummer van de jaarrekening. De NBB zal zo snel als mogelijk de toeslag manueel verwijderen en de klant meedelen dat hij kan overgaan tot betaling.

[Update: 4 september 2023, 10.00 uur]
Uit feedback van verschillende leden blijkt dat de applicatie het hele weekend opnieuw niet beschikbaar was.


[Update: 31 augustus 2023, 18.20 uur]
De toepassing van de tarieftoeslagen wordt met één dag uitgesteld. Tot 2 september 2023.
Zie de officiële communicatie van de NBB: https://www.nbb.be/nl/artikels/tarieftoeslag-uitgesteld-toeslag-voor-laattijdige-neerleggingen-pas-van-toepassing-vanaf


[Update: 31 augustus 2023, 10.05 uur]
Op donderdagvoormiddag (31 aug) is de applicatie opnieuw niet beschikbaar.


[Bericht van 30 augustus 2023, 17.15 uur]

Niet overdreven en heel natuurlijk gezien het ongemak voor bedrijven en hun adviseurs

Het ITAA wil niet dat de getroffen bedrijven de toeslag moeten betalen en vervolgens via een lange administratieve procedure een korting op de toeslag moeten aanvragen. Dat zal de kosten voor zowel bedrijven als overheidsfinanciën alleen maar verhogen.

Het ITAA roept beide instanties op om samen te werken aan een snelle en pragmatische oplossing.

Het is betreurenswaardig dat dit soort incidenten tot discussies blijven leiden: een storing moet leiden tot uitstel zonder discussie. Het ITAA blijft in deze richting werken.

Sinds de invoering van de kwaliteitstoetsing zijn de vragenlijsten op BeExcellent beschikbaar voor de leden. Op 1 september 2023 worden deze vragenlijsten bijgewerkt. De BeExcellent-beheerder van je kantoor heeft daar al een e-mail over ontvangen.

Deze bijgewerkte vragenlijsten zijn vanaf 1 september 2023 van toepassing voor kwaliteitstoetsingen.

Wat is er nieuw in de vragenlijsten?

1. Neerlegging jaarrekening

Er zijn aanpassingen doorgevoerd over de neerlegging van jaarrekeningen. De wijzigingen zijn aangebracht in de vragen 7.4.19 tot en met 7.4.21.

Vroeger sprong de Commissie kwaliteitstoetsing flexibeler om bij de beoordeling van de antwoorden op deze vragen. Deze benadering is nu echter veranderd. Voortaan zal de Commissie kwaliteitstoetsing haar oordeel baseren op de geldende wettelijke bepalingen, zonder rekening te houden met de termijn van de Nationale Bank voor boetes.

Bijgevolg herinneren we eraan dat voor de neerlegging van jaarrekeningen de volgende termijnen moeten worden nageleefd: binnen 30 dagen na de goedkeuring ervan door de algemene vergadering en uiterlijk 7 maanden na afsluiting van het boekjaar. Wanneer de toetser een probleem vaststelt met de neerlegging van jaarrekeningen, zal die nagaan of de situatie systematisch of occasioneel is.

2. Antiwitwasprocedures

Om de kwaliteitstoetsing van gecertificeerde accountants/belastingadviseurs te harmoniseren met de AWW-controle van (fiscaal) accountants, zijn de vragen uit de AWW-controle en de AWW-enquête die in 2021 werd verstuurd, geïntegreerd in de vragenlijsten van de kwaliteitstoetsing voor kantoren en beroepsbeoefenaars.

Deze nieuwe vragen moest het kantoor beantwoorden tijdens de AWW-enquête die in december 2021 werd gelanceerd. De toetser beschikt over het verslag van je vorige enquête en zal je antwoorden zo nodig bijwerken.

In de vragenlijst Dossier zijn de huidige vragen van de AWW-controle toegevoegd. Deze focussen op de toepassing van de antiwitwasprocedures in de dossiers en zijn specifiek gericht op deel ‘7.2 Cliënt/aanvaarding van de opdracht’. Tijdens de toetsing zal de toetser elk geselecteerd dossier doornemen om na te gaan of de antiwitwasprocedures correct worden toegepast. Het hoofddoel van deze nieuwe aanpak is een open uitwisseling tussen de toetser en de beroepsbeoefenaar aan te moedigen over vragen over de antiwitwasprocedures, wanneer dat nodig is en altijd met het oog op het bieden van ondersteuning. Indien nodig zal de toetser deze vragen grondig met je bespreken. We moedigen je dus aan om deze kans tot uitwisseling aan te grijpen.

3. De kwestie van niet-erkende onderaannemers

Naar aanleiding van het arrest van het Hof van Cassatie op basis waarvan de voorwaarden voor boekhoudkundige onderaanneming kunnen worden vastgesteld, hebben de toetsers aanvullende instructies gekregen voor de toetsing van kantoren wanneer wordt vastgesteld dat het kantoor met (een) niet-erkende onderaannemer(s) werkt.

In elk geval is het essentieel dat de beroepsbeoefenaar de controle houdt over het contact met de cliënt en de supervisie van de opdracht (inclusief het toezicht op het werk dat door de onderaannemer wordt uitgevoerd). 

Tijdens een overleg tussen FIDEF, IBR en ITAA stond onder andere de Belgische vertegenwoordiging in de raad van bestuur op de agenda. Het IBR en het ITAA zijn overeengekomen om Benoît Vanderstichelen voor te dragen als Belgische vertegenwoordiger in de raad van bestuur van FIDEF.

Met zijn huidige mandaat als ondervoorzitter in diezelfde organisatie beschikt Benoît over de juiste kennis en ervaring om beide Instituten te blijven vertegenwoordigen. Eerder was hij voorzitter van het IAB. Tijdens zijn mandaat legde hij de belangrijkste fundamenten voor het latere ITAA.

De Fédération internationale des experts-comptables et commissaires aux comptes francophones (FIDEF) is in 1981 ontstaan. FIDEF behartigt de belangen van 52 leden uit 37 Franstalige landen verdeeld over 4 continenten. De federatie wil vooral inzetten op kennisdeling tussen de ledenorganisaties en hun initiatieven stimuleren. Verder is ze een belangrijke Franstalige stem op het internationale toneel: ze werkt onder andere mee aan de internationale normontwikkeling en draagt bij aan de werkzaamheden rond de duurzaamheidsverslaggeving.

Meer info op: www.fidef.org.

Op 26 juni 2023 werd het ministerieel besluit tot vaststelling van het examenreglement van het Instituut van de Belastingadviseurs en de Accountants gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Het MB vermeldt weliswaar dat het examenreglement wordt vastgesteld volgens de bijlage. Echter is er geen bijlage gevonden.

Onmiddellijk na de publicatie in het Belgisch Staatsblad heeft het ITAA contact opgenomen met FOD Economie en aangedrongen tot een spoedige publicatie van de bijlage. Wij houden je op de hoogte zodra de bijlage gepubliceerd is.