Onlangs hebben wij u geïnformeerd dat de OECCBB en 6 van hun leden een procedure in kortgeding tegen het ITAA hebben ingesteld met de vraag de beslissingen die op de Algemene Vergadering  van 25 april 2024  werden genomen, nietig te laten verklaren.

De rechtbank van eerste aanleg van Brussel verklaarde de eisen ongegrond. De vordering van de OECCBB was niet-ontvankelijk.

Het ITAA doet er alles aan om technische problemen te voorkomen bij de toekomstige algemene vergaderingen.

Voor het derde jaar op rij wordt de E-Invoicing Award uitgereikt door Heliview op 22 oktober 2024 in Bluepoint Brussel. Deze prijs erkent organisaties die het voortouw nemen op het gebied van e-facturatie en toont de weg vooruit in deze essentiële transitie voor alle bedrijven.

Het nomineren van je bedrijf is een goede manier om te beoordelen waar je bedrijf staat in het proces van digitalisering en om in te schatten welke vooruitgang je nog moet boeken in het veld.

Aarzel dus niet om uw bedrijf of een organisatie die u kent te nomineren om deze prijs te  winnen.

Accountancy Europe interviewde enkele bestuursleden in samenwerking met Chapter zero Brussels, ECIIA en ecoDa om de integratie van duurzaamheid in hun processen te bespreken en de belangrijkste punten van de overgang te identificeren.

De publicatie bespreekt de vraagstukken omtrent duurzaamheid en de belangrijkste veranderingen die nodig zijn om deze transitie zo effectief mogelijk te maken.

Aan de vooravond van de verplichte elektronische facturatie heeft FOD Financiën informatie over vragen die u of uw cliënten kunnen hebben gepubliceerd. Met behulp van deze communicatie en de tools die het ITAA ter beschikking stelt, nodigen wij u uit om uw klanten te sensibiliseren en hen zo goed mogelijk voor te bereiden op deze overgang.

 

De landingspagina is beschikbaar. Op deze webpagina verschijnt alle informatie omtrent het nieuwe ITAA-portaal dat vanaf 6 augustus in werking treedt.

We verzoeken alle ITAA-leden om regelmatig de landingspagina te bezoeken om de nieuwe ontwikkelingen op te volgen. De informatie, tijdlijn en FAQ over de transformatie en werking van het nieuwe portaal zal worden bijgewerkt.

Het ITAA-portaal en alle applicaties zullen van 3 tot 5 augustus ontoegankelijk zijn. 

Sinds het begin van het jaar zijn verschillende nieuwe modellen en formulieren beschikbaar op BeExcellent. Heb je ze al kunnen raadplegen en in je praktijk kunnen toepassen?

 1. Beroepsdocumentatie 2024

Het is zover: de professionele beroepsdocumentatie 2024 is nu beschikbaar in BeExcellent, onder de volgende categorieën:

 • Almanak Personenbelasting 2024
 • Almanak Vennootschapsbelasting 2024
 • Almanak btw 2024
 • Cijfers & tarieven 2024

Om het raadplegen van deze documentatie te vergemakkelijken, zijn de verschillende werken onderverdeeld in hoofdstukken.

Je kunt dezelfde documentatie ook terugvinden in pdf-formaat op het ITAA-portaal onder de tab ‘Professionele documentatie’. Je kunt de documentatie dus raadplegen in het formaat dat het beste bij je past!

2. Antiwitwas

De categorie ‘modellen en formulieren’ is uitgebreid met de volgende documenten:

 • 3.5 Toelichting bij de tabel van algemene risicobeoordeling 3.4
 • 3.4 Algemene risicobeoordeling kantoor Excel downloaddocument
 • 9. Verklaring van de cliënt over de hoedanigheid van politiek prominente persoon (hierna ‘PPP’)

Wat betreft de categorie’ documentatie’ vind je directe links naar de webpagina’s van de CFI en FATF:

Op de CFI-website vind je aanvullende informatie over de volgende onderwerpen:

    • Nieuws
    • Landen met een hoog risico
    • Jaarverslagen
    • Typologieën
 • Financiële Actiegroep (FAG): onder deze rubriek hebben we ook de link opgenomen voor gemakkelijke toegang tot de webpagina van het FATF: https://www.fatf-gafi.org/en/home.html
    • FAG-aanbevelingen
    • Wederzijdse evaluaties

3. Deontologie

In de categorie ’tuchtbeslissingen’ hebben we drie categorieën gemaakt die respectievelijk tuchtbeslissingen (14) bevatten met betrekking tot een schorsing, een schrapping of een berisping:

    • Sanctie: schorsing
    • Sanctie: schrapping
    • Sanctie: berisping

In het advies over de invoering van de verplichte elektronische facturatie in de B2B rapporteert de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO (HRZKMO) over de omvang van de te vervullen opdracht.

Het ITAA deelt de mening van de HRZKMO over de vooruitgang die nog moet worden geboekt op het gebied van elektronische facturatie in de B2B en in het bijzonder over het procentuele aandeel van gestructureerde elektronische facturatie.

Om deze overgang binnen de door de administratie overeengekomen termijn te laten verlopen, bevelen zowel het ITAA als de HRZKMO een effectieve en aangepaste communicatie aan die gericht is op kmo’s. Deze communicatie moet worden afgestemd op de behoeften van elke kmo en worden gestandaardiseerd om de informatie te vergemakkelijken.

Hoewel het voor ondernemers vanzelfsprekend is om zich bij deze overgang naar elektronische facturatie tot hun boekhouder of belastingadviseur te wenden en de meeste ITAA-leden al de nodige maatregelen hebben genomen, is het niet aanvaardbaar om deze overgang alleen op hun schouders te nemen: de administratieve inflatie van de afgelopen jaren zet de sector nu al te veel onder druk.

Het is dus aan de overheid om haar verantwoordelijkheid te nemen ten opzichte van de aanbieders van factureringsdiensten om bedrijven bij deze overgang te ondersteunen, vergezeld van gecertificeerde accountants en belastingadviseurs die dat wensen.
Het ITAA ondersteunt de aanpak van de HRZKMO uiteraard.

Vanaf 1 juli 2024 zijn zelfstandigen en ondernemingen in de bouw- en schoonmaaksector verplicht om hun helpers en werkende vennoten in te schrijven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). Daarnaast moeten ze hun gegevens in de KBO bijwerken.

De maatregel is een vraag van de sector. Het toenemende aantal fraudeurs dat gebruik maakt van buitenlandse zelfstandigen heeft de invoering van deze maatregel gerechtvaardigd, die zorgt voor billijkere marktregels voor bedrijven en voor eerlijke concurrentie

Er is een overgangsperiode voorzien voor de werkende vennoten en helpers die al actief waren voorafgaand aan de inwerkingtreding van deze nieuwe verplichting. In dat geval moet de inschrijving in de KBO gebeuren voor 31 december 2024.

Indien u of uw cliënt vragen heeft, kunt u contact opnemen met uw sociaal verzekeringsfonds, de helpdesk van de KBO of het RSVZ via e-mail op art15-1@rsvz-inasti.fgov.be.

Meer info:

Samengevat

De eStox update was gericht op het verhogen van de gebruiksvriendelijkheid, het toevoegen van automatische toegang voor vaste vertegenwoordigers en het synchroniseren van de informatie van de vennootschap met de KBO.

Deze update bevat het volgende:

 • Verbetering van de overzichtspagina per register zodat de belangrijkste informatie van een aandelenregister overzichtelijk weergegeven wordt (soorten van aandelen, aandelen in onverdeeldheid, inbrengpercentage, overdrachtsbeperkingen).
 • Verbetering van de algemene pagina van effectenhouders (lijstweergave) en de pagina’s van elke aandeelhouder (met uitzondering van groepen) die aandelen bezitten (informatie verzamelen in één overzicht).
 • Het is vanaf nu mogelijk om de voorkeur voor elektronische communicatie van een aandeelhouder bij te werken op de pagina van de aandeelhouder.
 • De oprichting van een nieuw effectenregister werd verbeterd met onder meer de mogelijkheid om het register in elke fase als concept op te slaan, zolang er geen foutmelding is.
 • Tijdens de creatie van een nieuw effectenregister ontvangt de gebruiker een notificatie indien er al een concept bestaat voor deze onderneming.
 • De verbetering van de pagina ‘Vennootschapsinformatie’ met o.a. de mogelijkheid om informatie op basis van KBO-informatie in één klik bij te werken.
 • De mogelijkheid om aan te geven of een aandeelhouder moet worden uitgenodigd voor de Algemene Vergadering werd weggelaten, aangezien alle aandeelhouders moeten worden uitgenodigd.
 • De lay-out van de verschillende berichten (informatief, aandachtspunten, foutmeldingen/blokkades) werden aangepast en gelijk getrokken.
 • Alle personen die volgens het wetboek toegang moeten hebben tot het register van een vennootschap, hebben er nu automatisch toegang toe.
 • De verrichtingen “Kapitaalaflossing” en “Wijziging stemrechten” en ook het type “Overname” in de verrichting “Overdracht” zijn geschrapt omdat ze niet noodzakelijk waren.
 • De terminologie in PDF’s met betrekking tot verrichtingen en aandelen is gecorrigeerd.

Nieuwigheden en verbeteringen

 1. Verbetering van het registeroverzicht
  De overzichtspagina per register is herontworpen om een beter beeld te krijgen van de belangrijkste informatie van een aandelenregister.

Het onderdeel dat de soorten van aandelen weergeeft, is aangepast zodat het aantal aandelen en percentage per soort van aandelen direct te zien is. Het taartdiagram is vervangen door een tabel.

 

De tabel in de rubriek ‘Effectenhouders‘ is aangepast zodat alle belangrijke informatie weergegeven wordt:

 • Het icoon voor de naam van de aandeelhouder geeft aan of we te maken hebben met een natuurlijk persoon , een rechtspersoon of een groep van personen in onverdeeldheid . In het laatste geval worden de namen van de eerste personen in de groep vermeld.
  • De kolom ‘Soort van aandelen’ is toegevoegd om te zien van welke soort iemand aandelen bezit. Indien een persoon (of een groep) aandelen van meerdere soorten heeft, zullen deze op aparte lijnen getoond worden (zoals La Lo en Leur Ti in ons voorbeeld).
  • In plaats van het aantal aandelen aan te geven in de kolom met het betreffende eigendomsrecht, is er nu een kolom met het aantal aandelen en een met het eigendomsrecht. Wanneer een persoon aandelen heeft met een verschillend eigendomsrecht, zullen deze ook op aparte lijnen getoond worden voor die aandeelhouder (zoals Lita Lo in het onderstaande voorbeeld).

• Ook het percentage van de inbreng werd toegevoegd.

Standaard worden de aandeelhouders dalend gesorteerd naargelang hun aantal aandelen. Dit kan worden gewijzigd door op de twee pijlen naast de titels van de verschillende kolommen te klikken.

Aan deze tabel zijn ook niet-ingeschreven aandelen toegevoegd om een volledig overzicht te hebben.

 

Door op één van de rijen van een aandeelhouder of op de pijl aan het einde van de rij te klikken, wordt u nog steeds doorverwezen naar de pagina van die aandeelhouder in de rubriek ‘Effectenhouders’. Voor groepen wordt u tijdelijk doorverwezen naar de hoofdpagina van de ‘Effectenhouders’.

Er is een onderdeel over overdrachtsbeperkingen toegevoegd. Hierin wordt aangegeven of er beperkingen in dit register zijn. Overdrachtsbeperkingen worden op 2 vlakken gedefinieerd: aandelen of soort van aandelen. Via een link kan u vervolgens naar de verrichtingen gaan waarin de beperkingen bepaald worden.

 

2. Verbeteringen aan de algemene pagina van effectenhouders

De lijstweergave is nu standaard. De aandeelhouders worden in dalende lijn gesorteerd naargelang hun aantal aandelen.

Met de knoppen kunt u aandeelhouders weergeven in de vorm van een lijst of blokken zoals voorheen, afhankelijk van uw voorkeur.

Meer verbeteringen zullen volgen in toekomstige updates.

3. Verbetering van de aandeelhouderspagina

Op dit moment hebben alleen aandeelhouders die natuurlijke personen of rechtspersonen zijn een aparte aandeelhouderspagina. Voor groepen zal dit ook toegevoegd worden in toekomstige updates.

Het overzicht bovenaan de pagina is vereenvoudigd. Het gaat wel nog steeds om dezelfde informatie.

De details van de aandelen zijn nu direct zichtbaar op de pagina van de aandeelhouder.

Deze tabel is vergelijkbaar met die onder ‘Aandeelhouders’ op de overzichtspagina van het register (zie uitleg hierboven). Er zijn drie kolommen toegevoegd: volgnummers, verdeling en gestorte bedrag.

• De kolom ‘volgnummers’ is toegevoegd om duidelijk weer te geven welke aandelen eigendom zijn van de aandeelhouder.
• De ‘verdeling’ wordt enkel ingevuld wanneer er sprake is van aandelen in onverdeeldheid.
• Het ‘gestorte bedrag’ is de inbreng die de aandeelhouder voor deze aandelen reeds volgestort heeft.

Indien de aandeelhouder aandelen in onverdeeldheid heeft, worden voor deze aandelen de overige aandeelhouders vermeld en wordt de verdeling van het eigendomsrecht tussen hen als volgt aangegeven.

Door op de rij van een aandelenpakket of op de pijl te klikken, verschijnt er aanvullende informatie zoals vroeger onder de details.

Onderaan de pagina staat zoals vroeger de historiek van de verrichtingen van de aandeelhouder.

Aan de rechterkant is het vanaf nu mogelijk om de voorkeur voor elektronische communicatie van een aandeelhouder bij te werken op de pagina van de aandeelhouder. 

4. Verbetering van de werking “Aanmaken van een nieuw effectenregister”

Notificatie voor een bestaand concept

Wanneer u een concept/register probeert aan te maken voor een vennootschap waarvoor al een concept bestaat, wordt in de melding op het einde van stap 1 nu ook getoond welk notaris- of accountantskantoor het bestaande concept beheert. Op deze manier kan u contact opnemen met hen om verder af te stemmen.

Op elk moment een concept opnemen

Bij elke stap tijdens het aanmaken van een register (uitgebreide flow) verschijnt nu de knop ‘Opslaan als concept’ als de informatie correct ingevuld is en zolang er geen foutmelding is. Daardoor kunt u tijdens het aanmaken van het register elke stap opslaan en later verder gaan met de aanmaak van het register door de onderneming te selecteren in de lijst met concepten.

Wanneer u het concept opent, komt u nog steeds bij stap 1 van de creatie en kunt u kiezen naar welke stap u wilt gaan met behulp van de genummerde blokken onderaan de pagina.

Bewerking van stap 1

Stap 1 van het aanmaken van een register is lichtjes aangepast:

 • Alleen rechtsvormen die momenteel wettelijk zijn toegestaan, zijn nu beschikbaar in de lijst in het veld ‘rechtsvorm’.
 • Het veld ‘RPR/RPM rechtbank’ is aan het einde van de pagina geplaatst omdat het automatisch wordt ingevuld op basis van het adres.

Het veld ‘munteenheid’ is verwijderd omdat de waarde ervan standaard op euro ingesteld staat op basis van de wet.

Verdere verbeteringen zullen volgen voor het “Aanmaken van een nieuw effectenregister” in toekomstige updates.

5. Verbetering van de pagina ‘Vennootschapsinformatie’

Het is nu mogelijk om de informatie van de vennootschap bij te werken op basis van gegevens bij de KBO. Hiervoor drukt u gewoon op de knop ‘synchroniseer KBO data’.

Ook hier is het veld ‘munteenheid’ verwijderd.

6. Algemene Vergadering

De mogelijkheid om aan te duiden of een aandeelhouder voor de Algemene Vergadering uitgenodigd wordt, is verwijderd omdat alle aandeelhouders uitgenodigd moeten worden. Dit is overal in de applicatie gedaan. Hieronder ziet u een voorbeeld van de wijziging bij het aanmaken van een nieuwe soort van aandelen.

7. Aanpassing van de lay-out van de verschillende berichten

De lay-out van de verschillende berichten is aangepast. Afhankelijk van het type bericht hebben berichten nu altijd hetzelfde formaat.

 • Informatieve berichten geven alleen informatie, bijkomende uitleg
 •  Waarschuwingsberichten zijn niet blokkerend, maar waarschuwen de gebruiker om rekening te houden met bepaalde elementen
 • Foutmeldingen zijn blokkerend, de gebruiker kan niet naar de volgende stap gaan zonder ze te hebben opgelost

We zullen blijven werken aan de lay-out en de inhoud van foutmeldingen in toekomstige updates.

8. Automatische toegang tot het register van een vennootschap

Alle personen die volgens het wetboek toegang moeten hebben tot het register van een vennootschap, hebben nu automatisch toegang.

Voordien hadden personen met de volgende functies binnen een bedrijf al automatisch toegang:

 • Bestuurder
 • Lid Directiecomité
 • Zaakvoerder

Met deze nieuwe update krijgen personen met de volgende functies in een bedrijf ook automatisch toegang:

 • Vaste vertegenwoordiger van een rechtspersoon
 • Vereffenaar
 • Lid van de toezichtsraad
 • Lid van de directieraad

Om toegang te krijgen tot de register(s) in eStox, surft u naar www.estox.be en door op ‘login’ te klikken, kiezen voor ‘bestuurder’ en zich te identificeren met itsme of identiteitskaart.

Op dat moment zal eStox bij de KBO nagaan welke functies de persoon heeft voor welke vennootschappen. Op basis hiervan wordt hem toegang verleend tot een of meer registers.

Zodra een ‘bestuurder’ toegang heeft tot het register van een vennootschap, wordt zijn naam vermeld in de sectie ‘bestuurders/derden partijen die toegang hebben tot eStox’ van de pagina ’toegangen’.

9. Verwijdering van bepaalde verrichtingen

De verrichting ‘kapitaalaflossing’ werd afgeschaft omdat ze niet voorkomt in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

De verrichting ‘stemrechten wijzigen’ is geschrapt omdat deze is opgenomen in de verrichting ‘wijzigen lidmaatschapsrechten’ voor aandelen en in de verrichting ‘soorten van aandelen aanmaken, wijzigen of schrappen’ voor registers met soorten van aandelen.

In de bewerking ‘overdracht’ werd het type ‘overname’ verwijderd omdat het verwarrend was en een kopie was van het type ‘overdracht’.

Contact

Bij vragen staat de Servicedesk tot uw beschikking telefonisch op 02 221 10 00 of via e-mail via servicedesk@itaa.be