Verlenging van de tijdelijke maatregelen ten voordele van ondernemingen in moeilijkheden

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne een ontwerp van koninklijk besluit goed over de verlenging van de tijdelijke maatregelen ten voordele van ondernemingen in moeilijkheden.

De tijdelijke maatregelen bieden deze bedrijven de mogelijkheid om een voorbereidend akkoord aan te vragen, waardoor de schuldenaar een minnelijk akkoord of collectief akkoord kan voorbereiden en het akkoord van zijn schuldeisers kan bekomen. Dat akkoord, dat wordt afgesloten zonder opschorting van de middelen van tenuitvoerlegging, met de hulp van een gerechtsmandataris beoogt een vereenvoudigde procedure van gerechtelijke reorganisatie te bereiken door een minnelijk akkoord of een collectief akkoord, wat op korte termijn leidt tot de homologatie van het herstelplan.

De huidige bepalingen gelden tot 17 juli 2022. In afwachting van de omzetting van de herstructureringsrichtlijn worden ze verlengd tot 31 december 2022.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Bron: news.belgium.be

Gerelateerde artikelen

|

De laatste maanden zijn er veel verbeteringen doorgevoerd aan de soorten in eStox. Hieronder vind je de verschillende verrichtingen in eStox rond soorten en wat je waar kan aanpassen. Soorten...
Met de inwerkingtreding van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd, naar analogie met de regeling voor vennootschappen, ook voor de VZW’s en IVZW’s de mogelijkheid geboden om te ontbinden...
De Commissie voor boekhoudkundige normen bestudeert in dit nieuw advies de verslaggevingsverplichtingen die moeten worden nageleefd bij de ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte van een...
Het is een jaarlijkse traditie geworden. Zodra de modeldocumenten voor de aangifte in de personenbelasting gepubliceerd zijn in het Belgisch Staatsblad, start het ITAA in samenwerking met een uitgever een...
De Nationale Bank van België (NBB) heeft dit jaar de werking van de balanscentrale vernieuwd. De diensten van de NBB stellen echter vast dat bij betalingen in bulk via overschrijving...
Op dinsdag 10 mei heeft het ITAA nieuwe updates doorgevoerd in het BeExcellent-platform. Zoals gebruikelijk ontvingen de beheerders van jouw kantoor daarvan een bericht. Na de verwerking van de updates,...
Het ITAA ontving veel meldingen omdat er problemen zouden zijn met de nieuwe Filing-toepassing van de balanscentrale. Het grote deel ervan gaat over het niet-berekenen van subtotalen. Er zijn ook...
Sinds 1 maart 2022 betalen vennootschappen en verenigingen weer iets meer voor de bekendmaking van hun oprichtingsakten in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. De bekendmakingskosten stijgen ongeveer 4 %...
Op 4 mei organiseert het ITAA in samenwerking met EEEI, IBR, NFFI, CECAV en CNECJ een internationaal colloquium voor gerechtsdeskundigen.
Op 31 maart 2022 verscheen in het Belgisch Staatsblad het koninklijk besluit van 9 maart 2022 tot vaststelling van de modaliteiten aangaande de verplichting voor de ondernemers op het gebied...